పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ద్వితీయాంకము ] సీతావనవాసము 17

ఱుచున్నవి ?

రాము : మునీశ్వరులారా, మిమ్ముఁ జీకాకుపఱచిన రాక్షసాధముఁ డెవఁడు ?

1 - ముని : మహారాజా, యారాక్షసునిపేరు దలఁచినంతనే యా దురాత్ముని భయంకరస్వరూపము మాకుఁ బ్రత్యక్షమగుచున్నది.

వసి : పాపము ! రాక్షసభీతు లీ ఋషీశ్వరులు.

2 - ముని :

                     హిమవత్పర్వత సానుభాగమున గౌరీశుం దపోనిష్ఠ మో
                     దము నొందించి, విరోధి వీర నికర ధ్వంసోగ్రమౌ శూల రా
                     జము నార్జించి, తదాది తాపసుల నాశంబే వ్రతంబట్లు దు
                     ర్దముఁడై యా లవణాసురుండు వనులన్ దర్పించి వర్తించెడిన్.

రాము : ఓహో ! శంకర వరప్రసాద గర్వితుఁ డా లవణుఁడు?

లక్ష్మ : శునకపుచ్ఛముఁ బట్టుకొని మహాసముద్రము నీఁదఁగడఁగుటయా ?

4 - ముని [స్వగతము] లవణుఁడు శంకర వరప్రసాద దుర్వారుఁడని వెనుదీయునా రామచంద్రుఁడు?

శత్రు : ఆ దుష్టరాక్షసుఁడు అర్ధనారీశ్వర వరప్రసాద మాత్రముననే యింత గర్వింప వలయునా?

                     సీతాదేవి స్వయంవరంబున నృపశ్రేష్ఠుండు మాయన్న డా
                     చేతంబట్టిన శైవకార్ముకము విచ్ఛిన్నంబుగాఁ గూలదే !
                     భీతింజెందుదుమే త్రిశూల మనినన్? వేయేల ? భూతేశ్వరున్
                     మాతోఁ బోరుకుఁ దెచ్చిన న్విడతుమే మాంసాశనవ్రాతమున్.