పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/547

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

590


కారుణ్యాంచితలోచనం పురహరం కందర్పకోటిప్రభం
శ్రీగుచ్ఛాద్రిపురాధివాస మనిశం శ్రీరామలింగంభజే.

2


శ్లో.

గౌరీమానససారసోష్ణకిరణం రుద్రాక్షమాలాధరం
శ్రీనారాయణచిత్రపద్యనిలయం వరాసనాద్యర్చితం,
సంసారాబ్ధిపతనోరుతరణీం సంగీతలోలం శివం
శ్రీగుచ్ఛాద్రిపురాధివాస మనిశం శ్రీరామలింగంభజే,.

3


శ్లో.

సంధ్యాకాలవిలాసనృత్యచతురం భక్తేష్టకామప్రదం
నందీశాదిగణేంద్రబృందవినుతం నాకేశసంపూజితం,
లక్ష్మీనాథదృగబ్జపూజితపదం యక్షేశ్వరాభ్యర్చితం
శ్రీగుచ్ఛాద్రిపురాధివాస మనిశం శ్రీరామలింగంభజే.

4


శ్లో.

శ్రీమద్భక్తజనాళిరక్షణపరం భస్మోజ్వలద్విగ్రహం
కైలాసాధిప మప్రమేయ మభవం సోమం సురేంద్రార్చితం,
శార్దూలాజినధారణం క్రతుహరం వేదాంతవేద్యం విభుం
శ్రీగుచ్ఛాద్రిపురాధివాస మనిశం శ్రీరామలింగంభజే.

5


శ్లో.

గౌరీభూషితవామభాగ మసురప్రధ్వంసినం భాసితం
శౌరేర్దత్తసుదర్శనం భవహరం ముక్తిప్రదం శంకరం,
కంజాతాక్షశరం పయోధిశరధిం జ్యాభూతసర్వాధిపం
శ్రీగుచ్ఛాద్రిపురాధివాస మనిశం శ్రీరామలింగంభజే.

6


శ్లో.

సూర్యాగ్నీందురసాపదాగతినభోం బ్వాత్మానిరూపానిమాన్
ధృత్వాయోపతతం విరాజతిముదా తందేవ వంద్యం సదా,
కోదండీకృతకాంచనాద్రి మృషరాడ్వాహాదిరూఢం భవం
శ్రీగుచ్ఛాద్రిపురాధివాస మనిశం శ్రీరామలింగం భజే.

7


శ్లో.

వ్యాసాత్రిప్రముఖర్షిచిత్తమధువిట్సంసేవ్యపాదాంబుజం
కుందేందూజ్వులమందహాసలహరీరాజన్ముఖాబ్జం హరం,