పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/443

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

490

భక్తిరసశతకసంపుటము


ఉ.

కఱ్ఱను దాఁకి మందసము కంగుమనం జనకుండు చూడఁగా
మిఱ్ఱున ద్రవ్వ లోతునను మేదినిలోపల నున్నపెట్టెయుం
బుఱ్ఱునఁ దెచ్చి కానుకగ భూపతిముందఱఁ బెట్ట వారికిన్
గుఱ్ఱము లిచ్చె తాఁ దొడుగఁ గోకల నిచ్చెఁ బ్రసన్న...

20


ఉ.

తాళము తీసి చూడఁగనె తామరసానన మేనికాంతియున్
చాలభయమ్మున న్మఱియు సంభ్రమమున్ మెలివేసినట్లుగా
బాలను జూచిచూచి తనభాగ్యముకున్ దల యూఁచి యూఁచియున్
జాలునటంచు సంతసిలె సంతతిఁ గాంచి ప్రసన్న...

21


ఉ.

స్వామికటాక్ష మావఱకుఁ జక్కఁగఁజూడఁ గొమార్తెగల్గె యీ
భూమిజ యాదిలక్ష్మి ననుఁ బూజ్యుని జేయఁ బ్రసన్నుఁ జేయఁగా
నేమిట నాకుఁ దక్కు విఁక నిందునిభాసన సీత యుండఁగాఁ
గామితమైన వస్తువులు కావలె నంచుఁ బ్రసన్న...

22


ఉ.

శ్రీకరమైన యాజనకశేఖరుఁడున్ సుతపుట్ట వేగమే
భీకరశాలి తమ్మునికి బిడ్డలు నిర్వురు గల్గినంతకున్
ప్రాకటవస్తుసంపదలు భాగ్యములున్ మితిలేని వేడ్కలున్
ఆఁకలి దప్పి దీఱి విభుఁ డాత్మ సుఖించెఁ బ్రసన్న...

23


ఉ.

సీతను గూడి నల్వురును జిన్నికుమార్తెను జూచి యాత్మలోఁ.