పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/442

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ప్రసన్నరాఘవశతకము

489


ఉ.

చెప్పిరి పెద్ద లప్పుడును సీతయు లంకను బుట్టినప్పుడే
ముప్పగు లంక కంచు మఱి మోసము నీకును బ్రాణహానియున్
దప్పక రాక్షసావళికిఁ దత్పరత న్వధియింపఁ బాపమౌ
నిప్పు డుపాయ మిద్దియని యెంచరె చెప్పఁ బ్రసన్న...

16


ఉ.

చందుగలోన బెట్టి యది సాగరమందున లోతునీళ్లలో
ముందుగ నుంచుమంచు మునుమున్నుగఁ దెల్పిరి పెద్ద లింతలో
సుందరి సీత రాఁగ నల సొంపుగఁ జందుగ నుంచి యెంతయున్
సందడి లేక నిల్పి యట సాఁగగఁజేసెఁ బ్రసన్న...

17


ఉ.

పెట్టె మునుంగనీక తనబిడ్డ యటంచు సముద్రుఁ డప్పుడున్
గట్టున దెచ్చి పెట్టినను గ్రక్కున నెత్తుక భూమిదేవి తా
గట్టున గర్భమం దునిచి కొన్నిదినంబులు దానివేడ్కతో
మట్టియు మీఁదఁగప్ప సుఖమగ్నత నుండెఁ బ్రసన్న...

18


ఉ.

యాగము సేయఁబూని భువియం దెది మంచిదొ చూడుమంచుఁ దా
వేగమె వెంట వచ్చియును విశ్రమమై బయలున్న దియ్యెడన్
నాఁగలి గట్టి చూడుఁడని నాథుఁడు సెప్పఁగ దున్నుచుండఁగాఁ
గాఁగలకార్య మున్నగతిఁ గానఁగవచ్చె ప్రసన్న...

19