పుట:2015.333901.Kridabhimanamu.pdf/55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


గనకారవిందముల న
ర్చన నేసిరి నీలగళుని సాధనమునకున్.
వ. ఇట్లు పూజించి విరించి కరకమలంబులు మొగిర్చి.
సీ. ఉపసంహరింపుము ద్రిపురదిఅత్యధ్వంస
           యూర్ధ్వాండకర్పరం బొలియకుండ
   బింకం బడంపుము సంకల్పసిద్ధ నీ
        కడువీధి గ్రెగ్గోడు సడకయకుండ
  లిరుసు మాన్పుము జలంధరదైత్యమర్ధన
        యె...............................కుండ
  రర్పంబు సడలింపు తరుణేందు శేఖర
      యొరసి యాశాభిత్తు లొలియకుండ
  దివియు వేగ మహాదేవ ధిక్కరింపు
  ముడుపు మహిరాజకంకణయడవు రుద్ర
  వాల్పు ఖట్వాంగపాణి (వదల్పు మభవ?)
  మోహనం బైననీమహామేహనంబు
చ. అనిన బ్రసన్నుడై కహకహధ్వని నవ్వి లలాటనేత్రు డి
    ట్టను భువనంబు లెల్ల వినునట్లుగ నోపరమర్షులార! యో
   యనిమిషులార ! తక్కు గల ......................
  యామపమదివ్యలింగ మిది యర్సనకర్హమునేటినుండియున్.
క. లింగార్చనాపరుం డగు
   మంగళహృదయునకు నేను మక్కువతోడన్
   సాంగత్య్హము గృప సేయుడు
   సంగీకృత....................తోన్.