పుట:2015.333901.Kridabhimanamu.pdf/305

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


యాలించుదు, రామినీవిలోకనోత్సవం బాసన్నంబగుటం
జేసి... ... ... .... ... ... ... .
దీపంబునుంబోలె బరితాపంబు వహించుచుండ నంత
జంద్రుండు పురందరహరిద్ధరీకుహరగర్భాంతరాళం
బుననుండి కంఠీరవంబునుంబోలె మింటికి లంఘించి
మయూఖనఖరంబునుంబోలె మింటికి లంఘించి
మయూఖనఖరంబులం దిమిరాఈకుంబికుంభంబులు వ్రచ్చి
యంబుల వెదజల్లె నావేశ నిండువెన్నెల గాయ
బ్రాణనాయకుండు వచ్చుట గని విని పరమాహర్షో
త్కర్షంబున. 279
గీ. వీరభధ్రేశ్వరార్చనావిధినెపమున
. . . . .. .. .. .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 280
                                 కామమంజరి
మ. కరపర్మంబున బైడిపళ్ళెరమునం
             గంధాక్షితల్ పచ్చక
    ప్పురమున్ వీడెము గొంచు గ్రొత్తమడుగుం
              బొంపట్టువీరంగితో