పుట:2015.328620.Musalamma-Maranam.pdf/8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఉపక్రమణిక

శ్రీమత్కటుమంచీ పుర
ధామా! శుభనామ! దేవతాకోటి కిరీ
టామల పాదాంభోజ!
కామాక్షీ సహిత! సౌఖ్య కర! బాల్యేశా. 1

ఉ. శ్రీలఁ జెలంగు లోకములు సృష్టి యొనర్ప విరించియై, తగం
  బాలన సేయ విష్ణువయి, వాని లయింపఁగ శూలపాణియై,
  లీల సరస్వతిన్ గలిమి లేమను బార్వతిఁ గూడి వెల్గు ది
 వ్యాలఘు శాంత తేజము జనౌఘమహార్తి హరించుఁ గావుతన్.

ఉ. శ్రీల నొసంగె యక్షున, కరిప్రకరంబుల భండనంబునం
  గూలఁగ నేయఁ జక్రమిదె కొమ్మని శ్రీహరి కిచ్చె, నిచ్చె గౌ
  రీ లలనా లలామకు శరీరము నం దొక యర్ధ, మిచ్చె గో
  పాలున కన్యభాగ, మిటు బాపురె సర్వముఁ గోలుపోయియున్.

               గీ సకల జగములకును సాక్షియై, కర్తయై,
                   విభుఁడు నై, శివుండు వెలుఁగుఁగాదె;
                   యిల్లు లేని వాని కెల్ల గృహమ్ములు
                   సొంత మయ్యె ననెడు సూక్తి దోఁప. 4

ఉ. ఏమనుజున్ దలంతు రిల నెల్లరు నేమియు లేని వాఁ డటం
   చా మనుజుండ సర్వము సమగ్రము గాఁ గల వాఁ డటంచు నే
   స్వామి నిజైక చర్య జనసంతతికిం బ్రకటించు, వాని, లో
   కామల సద్గురుం, గొలుతు, నద్రిసుతాహృదయేశ్వరున్, హరున్.