పుట:శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf/59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


కర్మణా మనసా వాచా భావేనామితతేజసః
శయనా జాగ్రమాణాశ్చ ప్రజన్నుపవిశంస్తథా ||

ఉన్మిషన్ నిమిషశ్చైవ చింతయంతః పునః పునః
శృణ్వంతశ్శ్రావయంతశ్చ కథయంతశ్చ తే భవమ్ ||

స్తువంతస్తూయమానాశ్చ తుష్యంతి చ రమింతచ
జన్మకోటి సహస్రేషు నానాసంసారయోనిషు||

జంతోర్విగతపాపస్య భవే భక్తిః ప్రజాయతే
ఉత్పన్నచ భవే భక్తిః అనన్యా సర్వభావతః||

భావినః కారణాంచాస్య సర్వముక్తస్య సర్వదా
ఏతద్దేవేషు దుష్ప్రాపం మనుష్యేషు న లక్ష్యతే||

నిర్విఘ్న నిర్మలా రుద్రే భక్తి రవ్యభిచారిణీ
తస్యైవచ ప్రసాదేన భక్తి రుత్పద్యతే నృణామ్ ||

యేన యాంతి పరాం సిద్ధిం తద్భావగతచేతసః
యే సర్వభావానుగతాః ప్రపద్యంతే మహేశ్వరమ్ ||

ప్రపన్నవత్సలో దేవః సంసారార్తాన్ సముద్ధరేత్
ఏవమన్యే న కుర్వంతి దేవాః స్సంసార మోచనమ్ ||

మనుష్యాణామ్ ఋతే దేవం నాన్యా శక్తి స్తపోబలమ్
ఇతి దేవేంద్ర కల్పేన భగవాన్ సదసత్పతిః||

కృత్తివాసాస్తుతః కృష్ణ తండినా శుభబుద్ధినా
స్తవ మేతం భగవతో బ్రహ్మా స్వయమధారయత్||

గీయతే చన బుధ్యేత బ్రహ్మశంకరసన్నిధౌ
ఇదం పుణ్యం పవిత్రంచ సర్వదా పాపనాశనమ్ ||

యోగదం మోక్షదం చైవ స్వర్గదం తోషదం తథా
ఏవమేతత్పఠంతే య ఏవ భక్త్యాతు శంకరే||