పుట:శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf/58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


గుహః కాంతో నిజస్సర్గః పవిత్రం సర్వపావనః
శృంగీ శృంగప్రియో బభ్రూ రాజరాజో నిరామయః||119 ||

అభిరామస్సురగణో విరామస్సర్వ సాధనః
లలాటాక్షో విశ్వదేవోహరిణోబ్రహ్మవర్చసః||120||

స్థావరాణాం పతిశ్చైవ నియమేంద్రియవర్ధనః
సిద్ధార్థ సిద్ధభూతార్థో చింత్య స్సత్యవ్రత శ్శుచిః|| 121||

వ్రతాధిపః పరంబ్రహ్మ భక్తానుగ్రహ కారకః
విముక్తో ముక్త తేజాశ్చ శ్రీమాన్ శ్రీవర్ధనో జగత్ || 122 ||

ఫలస్తుతి

యథా ప్రధానం భగవాన్ ఇతి భక్త్యాస్తుతో మయా
యం న బ్రహ్మాదయో దేవా వీదుస్తత్త్వేన నర్షయః||

స్తోతవ్య మర్చ్యం వంద్యంచ కస్తోష్యతి జగత్పతిమ్
భక్త్యా త్వేవం పురస్కృత్య మయా యజ్ఞపతిర్విభుః||

తతో భ్యనుజ్జాం సంప్రాప్య స్తుతో మతిమతాం వరః
శివమేభిః స్తువన్ దేవం నామభిః పుష్టివర్ధనైః||

నిత్యయుక్త శ్శుచి ర్భూతః ప్రాప్నోత్యాత్మానమాత్మనా
ఏతద్ధి పరమం బ్రహ్మ పరం బ్రహ్మాధిగచ్ఛతి||

ఋషయశ్చైవ దేవాశ్చ స్తువంత్యేతేన తత్పరాః
స్తుయమానో మహాదేవః స్తూయతే నియతాత్మభిః ||

భక్తానుకంపీ భగవాన్ ఆత్మసంస్థాకతో విభుః
తథైవ చ మనుష్యేషు యే మనుష్యాః ప్రధానతః||

ఆస్తికాః శ్రద్ధధానాశ్చ బహుభిర్జన్మభిః స్తవై
భక్త్యాహ్యనన్యమ్ ఈశానం పరం దేవం సనాతనమ్ ||