పుట:శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf/60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డదియా గతిస్సాంఖ్యయోగానాం వ్రజంతే తాం గతిం తథా
స్తవమేనం ప్రయత్నేన సదా రుద్రస్య సన్నిధౌ||

అబ్దమేకం చరేద్భక్తః ప్రాప్నుయాదీప్సితం ఫలమ్
ఏతద్రహస్యం పరమం బ్రహ్మణో హృది సంస్థితమ్ ||

బ్రహ్మా ప్రోవాచ శక్రాయ శక్తః ప్రోవాచ మృత్యవే
మృత్యుః ప్రోవాచ రుద్రేభ్యో రుద్రేభ్య స్తండిమాగమత్ ||

మహతా తపసా ప్రాప్తం తండినా బ్రహ్మసద్మని
తండిః ప్రోవాచ శుక్రాయ గౌతమాయచ భార్గవః||

వైవస్వతాయ మనవే గౌతమః ప్రాహ మాధవ
నారాయణాయ సాధ్యాయ మనురిష్టాయ ధీమతే ||

యమాయ ప్రాహ భగవాన్ సాధ్యో నారాయణో చ్యుతః
నాచికేతాయ భగవానాహ వైవస్తవో యమః||

మార్కండేయాయ వార్ ష్ణేయ నాచికేతో భ్యభాషత
మార్కండేయాన్మయా ప్రాప్తో నియమేన జనార్దన||

తవాష్యహ మమిత్రఘ్నస్తవం దద్యాం హ్యవిశ్రుతమ్
స్వర్గ్యమరోగ్యమాయుష్యం ధన్యం వేదేన సంమితమ్ ||

నా స్యవిఘ్నం వికుర్వంతి దానవా యక్షరాక్షసాః
పిశాచా యాతుధానా వా గుహ్యకా భుజపా అపి||

యః పఠేత శుచిః ప్రాతః బ్రహ్మచారీ జితేంద్రియః
అభగ్నయోగో వర్షంతు సోశ్వమేధఫలం లభేత్ ||