పుట:శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf/39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డదిధరాధరేంద్రనందినీకు చాగ్రచిత్రపత్రక
ప్రకల్పనైకశిల్పినీ త్రిలోచనే రతిర్మమ || 7 ||

నవీనమేఘమండలీ నిరుద్ధధుర్ధరస్ఫురత్
కుహూనిశీధినీతమః ప్రబంధబద్ధకంధరః |
నిలింపనిర్ఝరీ ధరస్తనోతు కృత్తిసింధురః
కళానిధాన బంధురః శ్రియం జగద్ధురంధరః ||8||

ప్రపుల్లనీలపంకజప్రపంచకాలిమప్రభా
వలంబికంఠకందలీ రుచిప్రబద్ధకంధరమ్ |
స్మరచ్ఛిధం పురచ్ఛిదం భవచ్ఛిదం మఖచ్ఛిదమ్
గజచ్ఛిదాంధకచ్ఛిదం తమంతకచ్ఛిదం భజే ||9||

అఖర్వసర్వమంగళా కళాకదంబమంజరీ
రసప్రవాహమాధురీ విజృంభణామధువ్రతం|
స్మరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మఖాంతకమ్
గజాంతకాంధకాంతకం తమంతకాంతకం భజే ||10||

జయత్వదభ్రవిభ్రమభ్రమద్భుజంగమశ్వస
ద్వినిర్గమత్మమస్ఫురత్కరాళఫాలహవ్యవాట్ |
ధిమిద్ధిమిద్ధిమిధ్వనన్మృదంగతుంగమంగళ
ధ్వనిక్రమప్రవర్తితప్రచండతాండవశ్శివః || 11 ||

దృషద్విచిత్రతల్పయోర్భుజంగమౌక్తికస్రజో
ర్గరిష్ఠరత్నలోష్టయోః సహృద్విపక్షపక్షయో!
తృణారవిందచక్షుషో ప్రజామహీమహేంద్రయో
సమప్రవృత్తికః కదా సదాశివం భజామ్యహమ్ ||12||

కదానిలింపనిర్ఝరీ నికుంజకోటరేవసన్
విముక్తదుర్మతిస్సదాశిరస్థమంజలింవహన్ |
విలోలలోలలోచనో లలామఫాలలగ్నకః
శివేతిమంత్రముచ్చరన్ కదా సుఖీ భవామ్యహమ్ || 13 ||

ఇమం హి నిత్యమేవముక్తముత్తమోత్తమం స్తవమ్
పఠన్స్మరన్బృవన్నరో విశుద్ధమేతిసంతతమ్ |