పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

విజయవిలాసము 47

క. తనయుఁడు గలిగిన ముదమున
వినుముట్టె సుధాబ్ధియందు విలసిల్లెడి య
వ్వనజాయతాక్షుఁ డోయనఁ
గనుపట్టిన చందునందుఁ గందు జెలంగెన్.

సమాసోక్త్యాలంకారము


మ. రవి యస్తాద్రికిఁ జేరె నంత శశియున్ రాగాత్ముఁడై తమ్మి లే
నవలాశీతకరంబులం దొడరినన్ నాథుండు గామీసుదోఁ
చు విధంబున్ దగమోడ్చెఁ దమ్మివిరు లచ్చో నవ్వెనాఁ బూఁచెఁ గై
రవిణుల్ తానవమానియైనగతి రేరా జొప్పె వెల్వెల్లనై. 70

ప్రకృతాప్రకృతశ్లేష వ్యతిరేక యుక్త హేతూత్ప్రేక్షాలంకారము


సీ. పద్మాప్తతనయా కబంధ రోచుల మించి
నీలాంబరద్యుతి నికర మడచి
పటుతరానంతభారాలి బిట్టదలించి
నారదస్ఫుటకాంతి నగుచుఁ ద్రుంచి
నీలకంఠప్రభాజాల మంతయుఁ గేరి
దాక్షాయణి విభాతతిని మీఱి
భీమకర్బుర గురుధామరేఖ నదల్చి
హరిమణి దీధితిఁ గరము గెల్చి
గీ. జారచోరాదరస్థితిఁ దేరె దీని
కనుచు తా నిత్యపరిశుద్ధ మగుట చటుల
భయనిధానంధతమసకబళనమునఁ బి
చండిలంబగు పండు రేయెండ గాసె. 71

క. కందు బలుకాపుఁ బెట్టుక
జెందొవరా మాంత్రికుండు చీఁకటిదయ్యా
లందఱుమఁ బూది జల్లిన
పొందిక వెన్నెల జెలంగె బుధులు నుతింపన్. 72

క. అంతట జంద్రాతపము ది
గంతము లన్నిండఁ బద్మజాండము తళుకున్
దంతపుబరిణ విధంబున
వింతై కనుపట్టె భువన విస్మయలీలన్. 73