పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

46 ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

యజ్ఞవరాహ దేహనిశాతరోమజా
త స్యూత గగనరంధ్రము లనంగ
దట్టంపుతీవలు చుట్టుకయున్నట్టి
పొదలపైఁ జూపట్టు పూవు లనఁగ
గీ. దేవతల వీటివాకిట దివ్వెపండు
వులకుఁ బెట్టిన దీపాలకళిక లనఁగ
నాకసంబెల్ల మెల్లన యావరించి
మినుకు మినుకునఁ జుక్కలు మెఱయఁ దొణఁగె. 66

అపూర్వప్రయోగము - ప్రకృతాప్రకృతశ్లేషము


సీ. నీలాంబరాన్విత లీలచే రాణించి
సద్బలాఢ్యతను నిచ్చలు వహించి
యాశ్రితద్విజరాజి ననయమ్ముఁ బోషించి
పాండుతనూజ సంపత్తి గాంచి
పరచక్రఖేదన పటిమను గనుపట్టి
పంకజాతమ్ముల బస నడంచి
అతులి తొత్తాలంకగతిని చాలఁ జెలంగి
శీతోల్లసత్కర ఖ్యాతిఁ దనరి
గీ. రేవతీపతి సంజ్ఞ ధరించి మఱియుఁ
గమలజుండునుఁ హరియు శంకరుం డనంగ
బుధభృతిఁ దగి సుదర్శన స్ఫురణఁ జెంది
కృత్తికాయోగమున మించి యిందుఁ డలరె. 67

హేత్వాలంకారము


క. కమలములకు గుముదంబును
గుముదములకు ముదము మదచకోరవితతికిన్
బ్రమదంబు కోకముల క
ప్రమదంబును గాఁగఁ దుహినభానుఁడు వొడమెన్. 68