పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

46

ప్రబంధరాజవేంకటేశ్వర

   యజ్ఞవరాహ దేహనిశాతరోమజా
              త స్యూత గగనరంధ్రము లనంగ
   దట్టంపుతీవలు చుట్టుకయున్నట్టి
              పొదలపైఁ జూపట్టు పూవు లనఁగ

గీ. దేవతల వీటివాకిట దివ్వెపండు
   వులకుఁ బెట్టిన దీపాలకళిక లనఁగ
   నాకసంబెల్ల మెల్లన యావరించి
   మినుకు మినుకునఁ జుక్కలు మెఱయఁ దొణఁగె. 66

అపూర్వప్రయోగము - ప్రకృతాప్రకృత శ్లేషసీసముసీ. నీలాంబరాన్విత లీలచే రాణించి
             సద్బలాఢ్యతను నిచ్చలు వహించి
    యాశ్రిత ద్విజరాజి ననయమ్ముఁ బోషించి
             పాండుతనూజ సంపత్తి గాంచి
    పరచక్ర ఖేదన పటిమను గనుపట్టి
             పంకజాతమ్ముల బస నడంచి
    అతులి తొత్తాలంకగతిని చాలఁ జెలంగి
             శీతోల్లసత్కర ఖ్యాతిఁ దనరి

గీ. రేవతీపతి సంజ్ఞ ధరించి మఱియుఁ
    గమలజుండునుఁ హరియు శంకరుండనంగ
    బుధభృతిఁ దగి సుదర్శన స్ఫురణఁ జెంది
    కృత్తికాయోగమున మించి యిందుఁ డలరె. 67

హేత్వాలంకారముక. కమలములకు గుముదంబును
   గుముదములకు ముదము మదచకోర వితతికిన్
   బ్రమదంబు కోకముల క
   ప్రమదంబును గాఁగఁ దుహినభానుఁడు వొడమెన్. 68