పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
30
ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర
 

నిశాధిక జ్యోతిర్లతాధామ రూఢంబయ్యు ననిశాధిక జ్యోతిర్లతాధామరూఢంబై, నవరతాహీనశృంగారోన్నతంబై, వారణగంధంబయ్యు నవారణగంధంబై, సమంబయ్యు నసమంబై, ఒక్కొక్కదిక్కున శతసహస్రారామ నదనదీఝరీపరీతంబును, ఒక్కొక్కచాయ ననపాయచిత్రవర్ణ శ్రీపర్ణకుముదసముదాయసముద్యన్మకరందస్యందిబిందు బృందాస్వాదతుందిలేం దిందిర సందోహ సంగీత భంగీతరంగితానషంగాంబులోల నాళీకజాల డోలాందోళనఖేల ద్బాలమరాళ చంచూపుటతృట దరాళ మృణాళవిసాల ప్రభానిస్తంద్ర చంద్రికా సారంబులగు కాసారంబున నలరుచు నొక్కొక్క చెంతఁ గాంతలతాంత కుంతాక్రాంత నితాంతతాతాబ్జ కాంతకాంత వేదికాంతారామరకాంతాకాం తైకాంతరతంతశ్రాంతి వారిక చేలాంచలజాయమాన పవమాన వలమాన విటపిపటలంబులం గనుపట్టుచు నొక్కొక్కవంకఁ బొంకంబగు నేణాంక పంకళాప్తోపలోపలాలిత సారహీరపద్మరాగ మరకత ప్రముఖ మణిఘృణి రమణీయంబగుచు, నొక్కొక్కయిక్క దహరాకాశ విహారమాణ పరామాత్మానుసంధాన సమింధాన పరమానందానుభవ పరిపాక తృణీకృత లౌకికవ్యాపార పారీణ ప్రసిద్ధులు వెలయుచు నిప్పగిది నలరుచుండు. వెండియు 35

చౌపదములు

సతతభక్తియుత సమ్మనిజాలా
కృతనుతులను రాగిలు పృథుశీలా
శృతయుగమునను సుకృతమయి లీలా
క్షితి వృషగిరియనఁ జెలగును జాలా.
సీతావరుఁ డూర్జితముగఁ జేరున్
రీతిఁ గనిన దారిని బొల్పారున్
ద్రేతను హరిని ధరించిన చారు
ఖ్యాతిని గరుడనగంబున మీఱున్.
వెలయు జవ్వనఁపు వ్రేతల పొందుఁ
గలిగిన కృష్ణుని కత లెందెందు