పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

విజయవిలాసము 27

గీ. జిన్నిచిగురుల నింగిని జేయు తోపు
తేటకొమ్మలకొనల మిన్నేట దోపు
పువుల వెలయుచుఁ బాపముల్ దివియుతోపు
లుద్ది లేదనఁదగుతోపు పెద్దతోపు. 27

ఉభయస్ఫురణము


చ. కనకనగాధినాయకశిఖాముఖజాగ్రదుదగ్రశీఘ్రలం
ఘనఘనకాంచనాబ్జకళికాతిలకాళిగరుద్గురుస్ఫుటాం
జనజనకప్రభాసితలసత్సితసారససంగభంగమ
జ్జనజనకల్పితాభిమతసత్పురుషార్థము పాండుతీర్థమున్. 28

సీ. సంతతపనితసజ్జనవృజినవిభంగ
ముహురజహజ్జహద్బహువిహంగ
లసితసముద్రభటిసముద్రవరసంగ
సకలతీర్థైకనిజప్రసంగ
యుత్ప్రతిధ్వనిదదర్యుభయపార్శ్వరథాంగ
గౌరీశవిళుకమనోరథాంగ
మృదులవాసితగంధకదళికేక్షులవంగ
ధరణీరుహోగ్రపతప్లవంగ
గీ. యూర్ధ్వసారంగసారంగ యుక్కుడుంగ
కలితసారంగముఖవిహంగమపతంగ
పుంగవగరుద్గణానిలభంగురాంబు
కణమణిఖచితశృంగ యాకాశగంగ. 29

సీ. కాండపాండిమహారిగగనధున్యుపమాన
హాటకపంకేరుహప్రసూన
కమనీయనవనీతఖండహాసనఫేన
మహనీయతరజీవమణినిధాన
నాగాహితప్రహుణకనిమంత్రణమీన
పులినభూనానాగఫలవితాన
సతతనిజస్నాతసాధుకిల్బిషదాన
తతవీచికాతిరస్కృతనదీన