పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

26 ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

సీ. కొండలరాయనిఁ గొలుచు కవులకు బం
గారంపు ముడుపు మోకాళ్ళముడుపు
పరమదాసవ్రాతపాపంబు లెల్లను
గడలకుఁ దుడుపు మోకాళ్ళముడుపు
దిటమున నెక్కు నెంతటివారి కొదవించుఁ
గన్నంతజడుపు మోకాళ్ళముడుపు
నానాదిగా గత నరసంతతికిఁ బున
ర్గమనంబు లుడుపు మోకాళ్ళముడుపు
గీ. తడుపు లిడనట్టి మేనులు విడుపుఁ జూపు
నొడుపు మదినెంచి తపములు గడుపు మునుల
పొడవు లెఱిగించు జీఁకటినిడుపుగుహల
కడుపొలు పలరు నిడుపు మోకాళ్ళముడుపు. 24

యతిభేదము


ఉ. స్వామితమోపహారి కురుసారససారససారసారజా
తామితభంగచారికి మదానవదానవదానవర్థిత
శ్యామతనూవిహారి కళిజాలకజాలకాతిద
క్షామలకైరవారి కవిసారవిసారవిసారధారికిన్. 25

క. హారికిరినేత్రపాలిత
వారికి నిజదాసతురితవారణరాజీ
వారికి శ్రితకవిరాజికి
వారికిఁ గోనేరి కతులమగుసిరు లిడుచున్. 26

సీ. వెలసి పూదేనెకాల్వల నిగుడ్చును రేపు
నెత్తావితెమ్మెరల్ నినుచు మాపు
వలకారిదొమ్మితేఁటుల నల్గడల రేపు
మరున కందిచ్చు ముత్తరము తూపు
సంజీవనీముఖౌషధుల నెల్లెడఁ జూపుఁ
బుణ్యంపుఁద్రోవకుఁ బూటకాపు
శుకపికశారికానికరంబులకుఁ బ్రాపు
బడలికలన్నియుఁ గడలఛాపుఁ