పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/74

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

విజయవిలాసము 25

కఱ్ఱజవ్వాజి చొక్కమటంచుఁ జెవులందుఁ
జేర్చి చెక్కుల గోరఁ జేరఁదీసి
గంబురా యిట్టి దెక్కడ లేదు చూడుమా
యని రవ కనురెప్పలందుఁ జరిమి
గీ. యిట్టిచెయ్వులఁ గూరిమిఁ బుట్టఁ జేసి
పల్లవులచేతిరొక్క మప్పరిమళిములు
వెలలపేరిఁట దోచి యవ్వీటఁ బొల్తు
రలరు సరులమ్ము ప్రాయంపు టలరుఁబోండ్లు. 21

నారికేళపాకము


సీ. సారవత్పౌరవోజ్జ్వలదంఘ్రిశృంగార
నూపురం బలిబిలిగోపురంబు
గణనదుర్లభమణిగణఘృణిచుంబిత
గోపురం బలిబిలిగోపురంబు
ఘనమునిజనచిరంతనపుణ్యసరణికి
గాపురం బలిబిలిగోపురంబు
కీర్తితమోక్షలక్ష్మీపక్ష్మలాక్షికిఁ
గాపురం బలిబిలిగోపురంబు
గీ. కాంతిత్రవర్ణనితాంతకాంతియుతవ
నీపథమధులిట్ఛుకపికనికరకలక
లారవావృతవృషభాచలాగ్రమునకు
మూపురంబైన యలిబిలిగోపురంబు. 22

వృత్త్యనుప్రాసము


తే. హరియు హరియును హరియుఁ గాసరియుఁ గరియుఁ
గిరియుఁ గరియును బలునెమ్మిపురియు దరియు
దరియు ఝరియును జమరియు విరియు సురియు
నరియుగంబును దనరి యుండవ్వచరియు. 23