పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

24

ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

   దళదళకమ్మలు తళుకుఁజెక్కులు డాయఁ
            గిలకిలనగవులు సొగపులీన
   గమగమ మైకదంబములు గుబాళింప
            పరివరిగుచ్చెల రవణ మెసఁగ

గీ. మిసమిస రత్నభూషణ ల్మెఱయమెఱయ
   రవరవలగుబ్బ లొండొంటి రాయుచుండ
   నిగనిగఁగడానికాసెలు జిగిదొలంక
   మిసమిసమెఱుంగురంగు నెమ్మేను లలర. 18

సీ. తులకించు జిలుఁగుదువ్వలువపైఁటచెఱంగు
             జాళువాపొళ్ళు వసంతమాడఁ
    జెమట కస్తురిబొట్టు చెమరి ఫాలములపై
             నలకంబులకు వింతచెలువుఁ దెలుప
    జడల నల్లిన మల్లెసరులఘుమ్మని తావి
             మిండతుమ్మెదల కామెతలు సేయ
    బిరుదందెల ఝళంఝళరవమ్ములు త్రిదండి
             సమితిగుండెలు ఝల్లుఝల్లుమనఁగ

గీ. సొలపునడపుల గౌనులు నులివడంగ
    బిరుదులకు గాఁగ నొరయుచుఁ బురమువీధి
    మేళములఁగూడి విటులతో మేలమాడి
    కొనుచువత్తురు వెలజాతి కొమిరె లెపుడు. 19

ఉ. వాడఁగనీకఁ గ్రొవ్విరులు వాసనకు న్బరువంపు సంపదల్
    వీడఁగనీకఁ బుప్పొడులు వేమఱు సోమరిగాడ్పు సోఁకులన్
    గూడఁగనీకఁ బల్లవుల కోరిక లీరికలెత్త క్రేవలన్
    జూడఁగనీక నమ్ముదురు బోటులు దత్పురిఁ బూవు లెప్పుడున్. 20

సీ. ఇందు రమ్మనుచుఁ జోటిచ్చి తివాసిపైఁ
             జెయివట్టి గూర్చుండఁజేసి యతనిఁ
    దొడతోడఁ దొడఁ జేర్చి గడుమంచి బుక్కాముఁ
             జూతుగాకంచు ముంజేత నునిచి