పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

24 ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

దళదళ కమ్మలు తళుకుఁజెక్కులు డాయఁ
గిలకిల నగవులు సొలపు లీన
గమగమమై కదంబములు గుభాళింప
రివరివ గుచ్చెలరవణ మెసఁగ
గీ. మిసమిస రత్నభూషణ ల్మెఱయమెఱయ
రవరవలగుబ్బ లొండొంటి రాయుచుండ
నిగనిగఁగడానికాశెలు జిగి దొలంక
మిసమిస మెఱుంగురంగు నెమ్మేను లలర. 18

సీ. తులకించుజిలుఁగుదువ్వలువపైఁటచెఱంగు
జాళువాపొళ్ళు వసంతమాడఁ
జెమటకస్తురిబొట్టు చెమరి ఫాలములపై
నలకంబులకు వింతచెలువుఁ దెలుప
జడలనల్లిన మల్లెసరులఘమ్మనితావి
మిండతుమ్మెదల కామెతలు సేయు
బిరుదందెలఝళంఝళరవమ్ములు త్రిదండి
సమితిగుండెలు ఝల్లుఝల్లుమనఁగ
గీ. సొలపునడపులగౌనులు నులివడంగ
బిరుదులకుగాఁగ నొరయుచుఁ బురమువీధి
మేళములఁగూడి విటులతో మేలమాడి
కొనుచు వత్తురు వెలజాతికొమిరె లెపుడు. 19

ఉ. వాడఁగనీకఁ గ్రొవ్విరులు వాసనకు న్బరువంపుసంపదల్
వీడఁగనీకఁ బుప్పొడులు వేమఱుసోమరిగాడ్పుసోఁకులన్
గూడఁగనీకఁ బల్లవులకోరిక లీరికలెత్త క్రేవలన్
జూడగనీక నమ్ముదురు బోటులు దత్పురిఁబూవు లెప్పుడున్. 20

సీ. ఇందు రమ్మనుచుఁ జోటిచ్చి తివాసిపైఁ
జెయివట్టి గూర్చుండఁజేసి యతనిఁ
దొడతోడఁ దొడఁ జేర్చి గడుమంచిబుక్కాముఁ
జూతుగాకంచు ముంజేత నునిచి