పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

28 ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

గీ. దానవారాతిపాదపద్మభరలీన
మానసానూసనోనూయ మానదీన
మానవాళికిఁ గురియు హేమంపుసోన
వానమావు మొకము బయకానికోన. 30

శబ్దార్థోభయశ్లేష


మ. తనులావు ల్ప్రకటించుచున్ మొగములం దట్టంపుఁ గెంపుల్ జనిం
ప నుదారమ్ముగ రాజహంసతతి పద్మవ్యూహమున్ జొచ్చి నే
ర్పునఁ దద్వాహినియం దమందతరి వారు ల్గాంచుచు జోడు వీ
డని మత్తారికులంబు తోరణము జంటన్ జేయు లీలాగతిన్. 31

గౌడరీతి


చ. ఆగమహిమావలోకన సహర్షఘనాఘనఘోటకీభవ
త్ప్రగుణ ఘనాఘనౌఘ నిభ భద్రఘనాఘనసంఘ చంకన
ద్గనధునీపనీప తదఖండఝరీలహరీ పరంపరా
త్యగణిత ఘుంఘుమార్పిత గుహాప్రతిఘోషము ఘోష మొప్పగున్. 32

క. ఏతాదృశవిభవమ్ముల
శీతాచలసేతుమధ్య సీమోర్జిత వి
ఖ్యాతావినూతన హరిని
కేతన సువిశేషగిరివర మలరున్. 33

సీ. నకులకులమ్ము లుత్సుకఫణిఫణముల
చాయఁజాయల గొండ్లి సేయునపుడు
గన్నెలేళ్ళకు నెల్లఁ జన్నుబాలెంతయు
బాలెంత పులినంపు లీల నొసఁగు
నెమలికీరము బిడారముల మెలఁగుసారె
కీరముల్ చిత్రబిడారములును
ముదినాగములు సింగములు తోపుఁదోపుల
జోడుగాఁ గూడియే నాడునాడు