పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

విజయవిలాసము 21

తే. శోభమానకవాటంపుసొంపు మిగిలి
సతతము ఖ్యాతిమహిమచే సంతసిల్లి
వెలయు విటవర్యురీతి నవ్వీటికోట
కదియుకొమ్మలసాంగత్యగరిమవలన. 4
వ. అట్టివిశాలంబగు సాలంబునకుఁ గ్రొత్తడంబు ఘటించు కొత్తడంబున. 5

ప్రకృతాప్రకృతశ్లేష


సీ. అల నృసింహుని యుద్ది నాగ్రహదశ నొంది
యుగ్రునివలెఁ జాల నుక్కు మీఱి
నలినసంభవుమాట్కి నలుముఖంబుల నాని
తమ్మియందమున నాళమ్ముఁ గాంచి
సత్ప్రబంధముపోల్కి సారధ్వని నిగుడ్చి
శక్తిభృద్గతిశిఖియుక్తి నొంది
సూకరపతిమేర నేకపద్ధతిఁ బూని
యలరువిల్తునిభంగి నతనుతఁ గని
తే. ద్రుమము వహి నున్నచోటఁ బాఁదుకొనియుండి
తుఱకకైవడి నల్లమందుపొడి మెక్కి
రాజువిధమున నరిపురిరాజి వేచి
వఱలు నోడక నెపరంగి వగపిరంగి. 6

తే. అన్నమున సున్నమున నృపుల్ బన్న మొంద
నెన్నిమందు లిడుదు రౌర యెన్నిమందు
లట్టిదొకశూరకర్మమె యనుచు నెట్టి
యెల్లమందుల గెలుపొందు నల్లమందు. 7

పంచచామరము
కుఱంగట న్బిరంగిగుండు గుండువారిదారి మే
దురంబునౌ దురంబులో నెదుర్కొనం బెనంకుచోఁ
బరస్ఫురత్తురంగపాళిబాళిఁ దాఁకి దాఁకి త
చ్ఛరీరపారవశ్యకృత్ప్రసంగి సంగతిం దగున్. 8