పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

22 ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

ఉత్ప్రేక్షాలంకారము


క. పరిఖాజలగతకైరవ
సరసిజములు గగనతారసమితియుఁ దనరన్
బురవప్రలక్ష్మిపదముల
శిరమున నర్పించు విరులచెలువం బనఁగన్. 9

రూపకాలంకారము


చ. పరిఖనువార్ధిలోఁ గలయ పారతరంబగు స్వర్ణముల్ పయో
ధరవరతస్కరుండు గొని దాఁటగఁ దత్పురలక్ష్మి గాంచి భీ
కరమణి గోపురోపరిముఖధ్వజహస్తము సాఁచి మోద పాం
డురకరకాళిదంతములు డుల్లఁగ నీరదసంజ్ఞ వర్తిలున్. 10

క. ప్రాసాదకేతువులు మరు
దాసాదనముఁ జరించ నది మత్పురికిన్
వాసవపురి యెన యేవివి
ధాసమవైభవములందు ననుగతిఁ దెలుపున్. 11

అక్కిలివడిసీసము


సీ. సురవైరి సోమకాసురహరణాత్తభా
సురవేదముఖరభూసురగణంబు
జన్యకుంభిన్యసౌజన్యాభియాతిప
ర్జన్యోగ్రపవనరాజన్యకంబు
భవసఖనిధిపరాభవచమత్కృతిపటూ
భవదమితధనూరుభవకులంబు
ధరవహాగ్రజబలోద్ధరణకేళివిధాన
ధరశక్తియుతహలధరజనంబు
గీ. చతురకవిబుధగాయనసచివరసిక
నటవిటీవీరరాహుత్తభటచయంబు
దనరు నప్పురిమహిమంబు ధాతకైన
భుజగకులనేతకైనను బొగడఁదరమె. 12