పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

22

ప్రబంధరాజవేంకటేశ్వర

ఉత్ప్రేక్షాలంకారము


క. పరిఖాజలగతకైరవ
   సరసిజములు గగనతార సమితియుఁ దనరన్
   బురవప్రలక్ష్మిపదముల
   శిరమున నర్పించువిరుల చెలువంబనగన్. 9

రూపకాలంకారము


చ. పరిఖనువార్ధిలోఁ గలయ పారతరంబగు స్వర్ణముల్ పయో
    ధరవరతస్కరుండు గొని దాఁటగఁ దత్పురలక్ష్మి గాంచి భీ
    కరమణి గోపురోపరిముఖధ్వజహస్తము సాఁచి మోద పాం
    డురకరకాళిదంతములు డుల్లఁగ నీరదసంజ్ఞ వర్తిలున్. 10

క. ప్రాసాదకేతువులు మరు
    దాసాదనముఁ జరించ నది మత్పురికిన్
    వాసవపురి యెనయే వివి
    ధాసమవైభవములందు ననుగతిఁదెలుపున్. 11

అక్కిలివడిసీసము


సీ. సురవైరి సోమకాసుర హరణాత్త భా
             సుర వేద ముఖర భూసురగణంబు
    జన్యకుంభిన్య సౌజన్యాభి యాతి ప
             ర్జన్యోగ్ర పవన రాజన్యకంబు
    భవసఖనిధి పరాభవ చమత్కృతి పటూ
             భవదమిత ధనూరు భవకులంబు
    ధరవహాగ్రజ బలోద్ధరణకేళి విధాన
             ధర శక్తియుత హలధర జనంబు

గీ. చతుర కవిబుధగాయన సచివ రసిక
   నటవిటీ వీరరాహుత్త భటచయంబు
   దనరు నప్పురి మహిమంబు ధాతకైన
   భుజగకులనేతకైనను బొగడఁదరమె. 12