పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

20 ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

పణవదృతవిలంబిత లయగ్రాహి విహితోజ్జ్వల హరనర్తన వనమయూర మత్తకోకిల భ్రమరవిలసిత హంసశ్రేణిక్రేచఖచరప్లుతమనోజ్ఞంబై, మేదినీజలధరమాలాకేతు మన్మహాస్రగ్ధర భాసురోత్తమాంగభద్రక మత్తేభవిక్రీడితంబై, భూనుత విభూతికాంత వినయ కవిరాజవిరాజితంబై, సింహరేఖోత్సాహ శరభక్రీడా శార్దూలవిక్రీడిత ప్రహరణోత్సు వీరవిలసిత మత్తాపరాజితేంద్ర-శ్రీకుమార లలితతురగ త్వరితపదగతిబంధురంబై, మేఘవిస్ఫూర్జిత తరల విద్యున్మాలా సుకాంతి మానినీ మదనవిలసిత ప్రముదితవదన రతిప్రియప్రియకాంతంబై, చంద్రికానిశావిచిత్ర భుజంగప్రయాతంబై, ప్రగుణమృగనాభిశాలినీ మాలినీ భుజగవిజృంభిత వీణారచన మధురోద్గత గీతాలంబన మణిరంగచిత్రపదంబై, మదరేఖాలసగతి గజవిలసితాశ్వ లలితరథగమనమనోహరంబై, వంశపత్ర పతిత జలోద్ధతగతి కమఠవిలసిత హరిణీ కవికంఠభూషణ హంసరుత భ్రమరవిలసిత క్ష్మాహార బింబపద్మసుకేసరంబై, సింహోన్నతవరవక్త్రపలాశదళ పృథివీభుజంగంబై, క్షమాలక్ష్మీకళాజిత ప్రతాపపద్మనాభ ప్రియంవదాష్టమూర్తియై, సర్వతోముఖమంగళ మంగళమహాశ్రీకలితంబై, వృత్తరత్నాకరంబుంబలె నలరుచుండు వెండియు. 2

ఉ. జాతుల మించి పల్లవరసస్థితియున్ సుమనోవితానవి
ఖ్యాతి వహించి శాఖలఁ బ్రకాశము నొందు సుభాషితద్విజ
వ్రాతముఁ గల్గి కాంచనపరంపరలన్ గణికానికాయసం
భూతవిలాసమున్ వెలయఁ బొల్చుఁ బురమ్ముఁ బురీవనమ్ములున్. 3

ఉపమాలంకారము


సీ. కమనీయయంత్రతంత్రములచే విలసిల్లి
సన్మార్గలంఘనసరణిఁ దనరి
పైపూఁత వన్నియల్ పచరించి యంచిత
మణిమాలికాస్ఫూర్తి గణనకెక్కి
చిత్రాంశుకనిరూఢిచే సోయగము మించి
పరిఖాప్తి నెంతయుఁ బరిఢవిల్లి
జోకమీఱ భుజంగలోకసంగతిఁ గాంచి
ప్రద్యుమ్నలీలల రహి వహించి