పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

విజయవిలాసము రాణింప వసంతతిలక భాణముఁ దెనుఁగించి కీర్తిబడసిన సుకవి. క. సుకవులు పొగడఁగ మా తృకలన్ని యు వరుస నెసఁగనే దొలుదొలుతE జికిలిగఁ గఠిన ప్రాసశ తకరాజము సేసినట్టి ధన్యుఁడఁ బుడమిన్. తే.గీ. రహిగఁ దాణిని యాచార్య రచిత మైన ప్రకియా కౌముదిని యాంధ్రరచన చేత సీసమాలిక ఁ జేసి ప్రసిద్ధిఁగాంచి నట్టి యప్పయకవి వేంకటార్యమని. క. ఎన్నఁ దెనుఁగునకు రాజను గ్రన్న న యతిరాజునకును రమణయకును నే జిన్న ను ద్విపదనొనర్పను జిన్నన్నను బిరుదుగద్యఁ జెప్పిన ఘనుఁడన్ *సీ. (నవనవముగను జాంబవతీ విలాసమన్ జితకావ్యము విరచింపవశమే) చండవిద్యావతీ దండకరాజంబు సులభమే రసము హెచ్చుగనొనర్ప లాలితచక్రవాళాకృతిఁ దారాళిఁ దరమె యన్యులకు వింతను ఘటింప నఖిల పురాణ సారాంశ మిట్లలవియే యిలవిలాసంబుగాఁ దెలుఁగుఁజేయ వేంక టేళ ప్రసాదప్రవృద్ద సుప్ర సిద్ధ సారస్వతోద్బోధ సిద్ధిక తనఁ గలిగె నీభాగ్యమని యెల్లకవులు నన్ను నెన్న నే నెన్ను కొను టెన్నఁ జిన్న గాదె.

    • ప్రాస బులిర్వదేఁబదియతుల్లక్షణం | బుగసీసమాలికఁ బూను వశ మె’ పా. (పూ.రా.)

51