పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

16

ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర


మ. అనివార్యస్థితి ధారుణీసురులు మృష్టాన్నంబు లాదిత్యనం
    దను వారమ్ముల ద్వాదశీవ్రతములన్ దర్వీకరేంద్రాద్రి రా
    యనికిన్ బ్రీతిగ నారగించఁగను నిత్యాశీర్వచోన్వీత శో
    భన మంత్రాక్షత వర్ధమాన విభవప్రాప్తుండనై భక్తితోన్. 52

షష్ఠ్యంతములుక. విద్యాగరిమనిరస్తా
   విద్యాగతవాసనాత్మ విద్యాగునకున్
   సద్యోగర్భజహృదయల
   సద్యోగున కవనకేళి సద్యోగునకున్. 53

క. శరదాగమాబ్జతులితా
   శరదారుణ నేత్రయుగళ శరదాభునకున్
   వరదానవేంద్రనందన
   వరదానునకున్ఖల ప్రవరదానునకున్. 54

క. కమలాసనాదివిభునకుఁ
   గమలాసన కార్యమిత్ర కమలాసన హృ
   త్కమలాకరలీలాకర
   కమలాక్షునకున్ నతైక కమలకరునకున్. 55

క. నిగనిగచిలువమల వెలుం
   గ గని దనరు సంతసంపుగని నిండిన ప్రే
   మ గని యెడఁదెగని మది గ్ర
   మ్మగ నిలిచిన చిన్నికల్మి మగువ మగనికిన్. 56

క. పుడమి గరికడుగని తొడుకు
   నడగని నడగను నొడయని నాణెంపుముంజే
   కడియంపుబాసగుబ్బలి
   నడవడి గల విడిదినలరు నలనాయనికిన్. 57