పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

16 ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

మ. అనివార్యస్థితి ధారుణీసురులు మృష్టాన్నంబు లాదిత్యనం
దనువారమ్ముల ద్వాదశీవ్రతములన్ దర్వీకరేంద్రాద్రి రా
యనికిన్ బ్రీతిగ నారగించఁగ సునిత్యాశార్వచోన్వీతశో
భనమంత్రాక్షతవర్ధమానవిభవప్రాప్తుండనై భక్తితోన్. 52

షష్ఠ్యంతములు


క. విద్యాగరిమనిరస్తా
విద్యాగతవాసనాత్మ విద్యాగునకున్
సద్యోగర్భజహృదయల
సద్యోగున కవనకేళి సద్యోగునకున్. 53

క. శరదాగమాబ్జతులితా
శరదారుణనేత్రయుగళశరదాభునకున్
వరదానవేంద్రనందన
వరదానునకు న్ఖలప్రవరదానునకున్. 54

క. కమలాసనాదివిభునకుఁ
గమలాసనకార్యమిత్రకమలాసనహృ
త్కమలాకరలీలాకర
కమలాక్షునకున్ నతైకకమలకరునకున్. 55

క. నిగనిగచిలువమల వెలుం
గ గని దనరు సంతసంపు గని నిండినప్రే
మ గని యెడఁదెగని మది గ్ర
మ్మగ నిలిచిన చిన్నికల్మి మగువ మగనికిన్. 56

క. పుడమిగరికడుగనితొడుకు
నడగని నడగను నొడయని నాణెంపుముంజేతి
కడియంపుబాసగుబ్బలి
నడవడి గల విడిది నలరు నలనాయనికిన్. 57