పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

4

గీ. సప్తపాతాళ సుగుణవజ్జలధిపటహ
   మంబికాధవ తాండవాడంబరంబు
   పుత్రపౌత్రాయురారోగ్య భోగభాగ్య
   శాశ్వతైశ్వర్యములు మా కొసంగుఁగాఁత. 10


సీ. జానకీ రఘురామచంద్ర ఘోరవియోగ
                  కాండాకరప్లవదండవరము
    మాల్యవదాది సమస్త దానవపత్ర
                  రథకంఠషటు వాగురాగుణంబు
    సంజీవనిగ్రాహజలరుహోత్పాటన
                  నిరుపమ గంధసింధురకరంబు
    లంకాపురీ మహాలంకారమణి గృహా
                  హుతిసమిద్దర వీతిహోత్ర ముఖము

గీ. శస్త్రశౌర్యప్రశస్త ప్రహస్తతనయ
   ధారుణీధర విదళనోద్ధత భిదురము
   వాయుతనయ మహోత్తాలవాలమెపుడు
   దండనాధార దండమై దనరుఁగాత. 11

క. రతిరాజ జనక తుల్యుని
   మతి రాజీవ ప్రభవుని మహనీయ గుణా
   రతిరాజ దంతరంగుని
   యతిరాజాచార్యుఁ గొలుతు నస్మద్గురునిన్ 12

క. స్మరియింతు నారదుఁ బరా
   శరు రుక్మాంగదు వసిష్ణు శౌనకు దాల్భ్యు
   న్నరుఁ బుండరీకు శుకునం
   బరీషుఁ బ్రహ్లాదు భీష్ము వ్యాసు దనుజపున్ 13

సీ. వాగ్వధూ భోగినీ వల్మీకు వాల్మీకు
                వరపురాణాగమవ్యాసు వ్యాసు