పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

విజయవిలాసము

3

    సతత హతోగ్రదైత్యవర శార్ఙ్గము శార్ఙ్గముఁ బాలితత్రయీ
    శతధృతి ముఖ్యదేవమునిచక్రముఁ జక్రము నాశ్రయించెదన్ 6
 

 

ఆశీర్వచనము


ఉ. తమ్ముల కెల్ల విందగు నిధానముఁ దమ్ముల యిండ్లకొమ్మకు
    న్దమ్ముఁడు కన్నులైన గుణధన్యుని పొక్కిటఁ బుట్టినట్టి పొం
    దమ్మిఁ జనించి మించిన విధాతకృపారసమొల్కు దచ్చి కం
    దమ్ములమాకు నీవృత నుదారతమీఱఁ జిరాయు రున్నతుల్. 7

క. వీణా సరోజపుస్తక
   పాణిన్ శుకవాణిఁ, బద్మభవురాణిన్ సు
   శ్రోణిన్, బంభరవేణిన్
   వాణి న్వినుతింతు మిగుల వాగ్వైఖరికిన్ 8

 

పరికరాలంకార సహితాశీర్వచనము


చ. గిరిజ యురోజదుగ్ధములు క్రేవల జాఱఁగఁగ్రోలి బొజ్జపై
    వఱదలు బాఱు చాఱ లహివల్లభ హారము జోడుకోఁడెగా
    మెఱయఁగ బాలలీలలను మేలములాడుచు ముద్దుఁ జూపునా
    కరిముఖుఁ జూచి నవ్వు శితికంఠుఁడు మాకొనఁ గూర్చు సంపదల్. 9


భ్రాంతిమ దద్యుక్తి సంబంధాతిశయోక్తి రూపకాలంకార
 సంసృష్టిసీసము


సీ. లఘుపదాహతి నిర్దళద్రసాతలరవా
            శని సద్భ్రమ జపద్భుజంగరాజ,
    ముక్షిప్తకృత్తివాతోత్పతతౌతుకీ
            కంతుకీభవదద్రి గణరవమ్ము
    మండలక్రమ చరన్మకుటగంగావర్త
            మార్గభ్రమన్మరు మండలంబు
    హస్తవిన్యాసవేగాభ్రగాశాకుంభి
            మక్షికాక్రాంతేందు మధుపదంబు