పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

2

ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

   వెలయునిట్టూర్పులు వీచోపుగములుగా
              వినుతులు కాహళధ్వనులు గాఁగ
   మేనితళత్తళల్మేలుకట్టులుగ నా
              నందాశ్రు లభిషేచనంబుగాఁగ

గీ. నీలనీలాంబరము జముకాళముగను
   జలరుహాక్షునకెల్ల రాజసము లొసఁగఁ
   జాలి సురనుతిగను భోగిసార్వభౌము
   శేషు శ్రీభాష్యరచనా విశేషుఁ గొలుతు. 03

సీ. వినతాప్త చిరదాస్య విశ్రాణనోదగ్ర
               నిష్ఠురాహిత కవినిగరణములు
    సద్యోతిగమన వేళోద్యక్షతగ్రావ
               తీవ్ర సంస్కృత భిదురవ్రణములు
    మహనీయతర మేరుమందరోపమ గజ
               కచ్ఛప గ్రహణ కర్కశకిణములు
    శక్రనియంత్రితా వక్ర యక్షాధ్యక్ష
              రక్షితైక సుధాహరణ చణములు

గీ. దనుజరాణ్ణీరసారణ్యదావ శిఖలు
   దాస జన కల్య కల్యాణదాయకములు
   పన్నగశయాన రథరాజ పన్నగములు
   దురిత పత్రభిదాక్రీడఁ బరఁగు గాత. 4


ఉ. చిత్రచరిత్రుఁడైన సరసీరుహనేత్రుని యాజ్ఞచే మణీ
    వేత్రము పద్మజాండములు వేగలిగింప నణంప బ్రహ్మగాఁ
    బాత్రముఁ జేసి మించిన కృపాజలరాశిని సైన్యనాయకు
    న్సూత్రవతీకళత్రుని విశుద్ధచరిత్రుఁ బవిత్రుఁ గొల్చెదన్ 5

చ. శ్రితహితభోగద న్గదను సేవకశఁఖము శంఖము న్సము
    న్నతి దిగధీశనందకము నందకము న్గుణజాతటంక్రియా