పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

విజయవిలాసము

5

    నవవచశ్చాతురి భవభూతి భవభూతి
                      శారదాహృద్దన చోరుఁజోరు
    సూరినీలాభ్రమయూరు మయూరు స
                      త్ప్రజ్ఞా సతీపంచబాణు బాణు
    సారథీలోల మురారి మురారి ను
                      ద్దండ విలోకనదండి దండిఁ

 గీ. గావ్యరచనా మహోల్లాసుఁ గాళిదాసు
    బహువిచిత్రకళాహర్షు భట్టహర్షు
    సత్కవీశ్వర సంతతశ్లాఘు మాఘు
    నభినవప్రీతి నెంతయు నభినుతింతు. 14

 క. అనవద్యశబ్దశాసను
    ఘను నన్నయభట్టు నుభయకవిమిత్రునిఁ ది
    క్కనమఖిఁ బ్రబంధపరమే
    శు నెఱ్ఱప్రగడను దలంతు సూక్తి ప్రౌఢిన్ 15

 సీ. జల్లిమాటలు నపశబ్దములను జజ్జు
                  టల్లికల్ ప్రావలం దతుకుఁ బలుకు
     లును పునరుక్తములును వట్టి పూదెలుఁ
                  గాకుదెనుంగులుఁ గటువు లీఁచ
     లును ప్రాలుమాలికలును సందియము లేమ
                  ఱఁపులు మఱఁగులు వ్యర్థపదములు ర
     వణమీఱు బదునైదు వాక్యదోషములు గ
                  నక యవి సరవిగనక మినుకులు

  గీ. జిగిబిగి మెఱవడియు వడి సొగసు లంద
     చందములు నందచందము ల్సందులు తెలి
     య కవితాకవితల రాజహంస కవులఁ
     గదసి కావుకావనెడి కాకవులు కవులె. 16