పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/344

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీ. వారియేలిక వీవొ నీవంటి వేల్పు
వేఱొకఁడొ తెల్పవే కొల్వు వెదకవలయుఁ
దప్పు లెన్నక రక్షించుదాత నొకని
జలజహితధామ వేంకటశైలధామ. 883

సీ. అతులితోన్నత తిరుపతి పరిపాలన
విభవోన్నతుండవై వెలసికాక
యేరిని నేరుపు నేరంబు లెంచక
నుభయలోకసుఖంబు లొసఁగి గాక
మహిమ యలర్మేలుమంగ యిల్లాలుగా
మును నోచు పుణ్యవాసనుగాక
చేఁదోడువాఁదోడునై దయ నెవరు బి
ల్చినతోడ మాటలాడననె గాక
గీ. దేవుఁడ నటన్న నూఱక తీఱునెట్లు
చెల్లఁబో నీకు నొకనికిఁ జెల్లుఁగాక
తండ్రి వీ వలమేల్మంగ తల్లి మాకు
జలజహితధామ వేంకటశైలధామ. 884

సీ. ఆగమాంతార్థరహస్య మావాలంబు
ప్రణవంబు కూఁకటి బలిమివేరు
పెనుమొదల్ భువనమోహనమైన కాయంబు
కరచతుష్టయము శాఖాచయంబు
వనమాలికయుఁ బల్లవశ్రేణి కౌస్తుభ
ము సుమంబు వినువాఁక పువ్వుదేనె
పయినల్లు లేఁత తీవియ యలమేల్మంగ
భక్తులఁ బ్రోచుట ఫలముగాఁగఁ
గీ. గలుగు నీపేర వెలసిన కల్పకంబు
నామనంబను నందనారామసీమ
పాదుకొనుగాక సకలవైభవసమృద్ధి
జలజహితధామ వేంకటశైలధామ. 885