పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/337

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ద్వయ భ్రమక గోమూత్రికాబంధ తత్పాద గుప్త గోమూత్రికాబంధ షట్త్రింశచ్చక్రబంధుర ద్వాదశదళస్ఫుట సర్వలఘు ద్విరగగతిరగడము).
1. భవిభువిభ భవభవభ భవభవభ భవిభువిభ
వివిభవివి విభవభవి విభవభవి వివిభవివి
2. జయనయజ జలజలజ జలజలజ జయనయజ
నయనయన నలదళన నలదళన నయనయన
3. వసువసువ వనదనవ వనదనవ వసువసువ
వసనసవ వలదలవ వలదలవ వసనసవ
4. మహిమహిమ మదనదమ మదనదమ మహిమహిమ
వహనహవ వరదరవ వరదరవ వహనహవ
5. సరసరస జయదజయ జయదజయ సరసరస
పరవరప వశితశివ వశితశివ పరవరప
6. పవనవప భసలసభ భసలసభ పవనవప
కవనవక కరకరక కరకరక కవనవక
7. కదనదక ఘనఘనఘ ఘనఘనఘ కదనదక
పదకదప వసుదసువ వసుదసువ పదకదప
8. నమనమన నవకవన నవకవన నమనమన
యమనమయ హరియరిహ హరియరిహ యమనమయ
9. జలజనయ నపవిజయ సరసయశ గరదలహ
హలదరగ శయసరస యజవిపన యనజలజ
10. పరహజని యమజనవ భరకరభ దరసురవ
వరసురద భరకరభ వనజమయ నిజహరప
11. కరకరక భరవసన ఘనజసుత తరవరన
నరవరత తసుజనఘ నసవరభ కరకరక
12. పరవిరస హరవరద భవననగ గరిహరద
దరిహరిగ గననవభ దరవరహ సరవిరప

ఏక ద్వి త్రి చతుః పంచ షట్సప్తష్టాక్షర క్రమపాద నియమ సీసము
సీ. రారార రారర రూరూర రేరార
రేరార రీరర రూరరార
భాభీరు భీభర భారభేరీరేభి
భూరిభాభాభీ భూభూ భరాభ