పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/333

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చౌపదములు
మునుల మనోంబుజముల నెఱదీవి
దనరు గుణమణులఁ దగు బలుఠీవి
మినుకు విరులలో మెలఁగెడుతావి
చెనఁటుల నని గెల్చిన మాయావీ.
దినమును వనిలోఁ దిరిగెడుబాళి
యెనయఁ జెంచెతల యెదల విరాళి
బెనచి యలుక లిడి వే బతిమాలి
తనియ నేలి దయఁ దగు వనమాలీ.
వహి గను బృందావనమున జాడ
విహరింపుచు వేవెలఁదులతోడ
రహి కెక్కిన యల రాసక్రీడ
విహితముగాఁ దగవేడ్కఁగలాడ
దిసమొలలుగ వ్రేతెలవనభూమి
దొసఁగిడి వలువలు దోఁచుక నోమి
పొసఁగ నెక్కి సురపొన్నను నోమి
ముసిముసినగుమొగమునఁ దగు సామీ. 871

తురగవల్గనరగడ
1. రామరామవారిచారి రామరామసదవతార
ధామధామజైత్రచిత్ర ధామధామ విదళితార
2. మారమార రక్షణక్ష మారమారమణ్యధీశ
సారసారవాహిశోభి సారసారహితసదేశ
3. కాండకాండ జఠరపిఠర కాండకాండతసముద్ర
దండదండనప్ర దీప్ర దండదండ చక్రభద్ర
4. రాజరాజమానదాన రాజరాజదాస్యమాన్య
రాజరాజ మానదాన రాజరాజతావదాన్య
5. తారతారకాజిభోజి తారతారకీర్తిదీప
వారవారకీలిహేళి వారవారకప్రతాప