పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/332

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క. దృఢనక్తంచర దరకర
దృఢగోవర్ధనగిరి పరిబృఢదృఢవక్షో
దృఢసింధూద్భవచరణా
గ్రఢౌకమానాభ్రగంగ గరుడతురంగా. 866

క. అర్ఖేచర వరదాయక
తర్ఖరదూషణముఖారిదళన పటీయో
వర్ఖరసాయకధారా
మూర్ఖజనాత్యంతదూర ముదిరశరీరా. 867

దుష్కరప్రాసశార్దూలవృత్తము
శా. సేర్క్ష్యాదిత్యవిరోధినాథదళనా హీనాహిచంచద్భుజా
వార్క్ష్యాధ్యక్షవరప్రదానచతురా వామార్ధజానిస్తుతా
సార్క్ష్యాంచద్విధుతుల్యమౌక్తికవిరాజత్కర్ణభూషాననా
తార్క్ష్యాశ్వోత్తమ వేంకటేశ్వర రమాదాంపత్యనిత్యోదయా. 868

మాలినీవృత్తము
వరశుభదరాసా వల్లవీహారిరాసా
సురచిరదరహాసాసోల్లసచ్చంద్రహాసా
గరుడ తురగలాసా కంధిజాహృద్విలాసా
తిరుమలగిరివాసా దీపితస్వర్ణవాసా. 869

విద్యున్మాలావృత్తగర్భిత స్రగ్ధరాష్టదళపద్మబంధము
స్రగ్ధర రామారక్షోదలప్రాగ్య్రదరకదననత్రాసపధ్యారమారా
రామారథ్యాపసత్రా ప్రకటగుణ సముద్రాపవిత్రాసమారా
రామా సత్రావిపద్రారవినిభకర చక్రాశరణ్యాగమారా
రామాగణ్యారశక్రారథితఖగవరా ప్రాలదక్షోరమారా. 870

గర్భితవిద్యున్మాలావృత్తము
రామారక్షోరామారథ్యా
రామాసత్రారామాగణ్యా
రామారక్షోరామాగణ్యా
రామాసత్రా రామారాధ్యా