పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/329

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చతుర్దళగర్భితద్వాదశదళపద్మపంధ, పాదుకాబంధద్వయ మణిగణప్రవాళానుష్టుప్ శ్లోకము
రావదే ప్రోవమాధారా। రాధామాహాత్మ్యసాగరా।
రాగసాహిత్యవాజీరా। రాజీవాకారాదేవరా॥ 852

శంఖబంధకందము
క. మరకత మణిమయ మహిమత
కర మలరుతను కళకలిమికలికి సతమ్మౌ
యురమును భుజగవరధరా
ధరమును నమరు హరి మదనదమననుత పదా. 853

రథబంధకందము
క. శ్రీ మీవెంట న్గూడుక
రా మకరిని టెక్కడంచి రమ్యగజేశ
గ్రామణి గావన్ లేదా
నీమాయాలీల సూవె నీలనగపతీ. 854

ఖడ్గబంధకందము
క. సారసజాతస్తుతజయ
దారిద్ర్యాధీశదాసధరభరదమర
జ్యారజ్యాదసదాశర
వారావార శయచక్రవదన విలాసా. 855

పట్టెసబంధోత్సాహవృత్తము
తారకాసారకీర్తిధారకారమారతా
తారకాచలేశసన్నుత ప్రసిద్ధి రాజితా
తారకాత్మ రావణాది దండనోగ్రధీరతా
తారకాసురాదివంద్య దంతి రక్షణోన్నతా. 856

మురజబంధవిద్యున్మాలావృత్తము
వీరోదారా వేదారాధ్యా । నారోదారానాదారాగా
గారోదానాకాదాధరా । వీరోదారా వేదాధామా. 857