పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/330

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


త్రిశూలబంధపంచచామరము
సతీపతీరసారసాను సారకా ఘనాయతా
నతాయనాఘకారకా ఘనాయతానదానసూ
తతాజయాజ తాతసూనదామధారతారకా
రతారధామదాసదాజరాధిరాజదాసదా. 858

ఛత్రబంధకందము
క. సారకరధీర వరదా
తారావీనపనవీన తతతరిపరిప
క్షారూఢాగోరాధీ
ధీరాగోపతి దరవర ధీరాకరసా. 859

అనుపాత్తవాచక సాధర్మ్యోపమానలుప్త గుణితయుక్త దశావతార మత్తేభవిక్రీడితవృత్తము
మ. కగరూపోన్నతకామఠోద్ధకిటిరేఖాకీర్తితోగ్రాంగకు
బ్జగకూద్వాహనృకేసరిప్రభవరక్షఃకైటభార్యాగ్రకో
పగుణోద్యజ్జినకౌశలార్వమణికంపర్యంకకర్ణాహిపా
నగభిద్వహ్నియమాశరాంబుసమరున్నాదేశముఖ్యార్చితా. 860

చక్రబంధశార్దూలవృత్తము
శా. సత్యాకల్పకప్రస్ఫుటాశరభిదా చారావిశంకక్రమా
మత్యావిష్కృతబంధురాదరణభూమాజంతుకూటాశ్రితా
దిత్యావేందన ధర్మసారరతమూర్తీ ముత్కరాద్రిక్షమా
మాత్యుల్లాసపద మహావిదితధామా సాధుతారక్షమా. 861

నాగబంధచంపకమాలికావృత్తము
చ. కరివరదానశూర సుగౌరవసజ్జితపాదసారసా
ధరధరధారిసూరి నర తార కనిత్య నశోకదాసఖా
స్వరమదకౌశలారహర సారకుభృద్వరధీర మౌనిభా
సురశుకగీతమారనిభ శోభనరమ్యశరీరసంభృతా. 862