పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/328

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మణిగణనికరవృత్తగర్భితకందము
క. ధరణిధర భరణతతకర
సరసాశరవర విదళనచణనిశితశరా
పురహరనుతనిజభుజబల
గరిమాఖరకరనిభవిభ గరుడగిరిపతీ. 848

గర్భితమణిగణనికరవృత్తము
ధరణిధర భరణతతకరసరసా
శరవర విదళన చణనిశితశరా
పురహర నుతనిజభుజబలగరిమా
ఖరకరనిభవిభ గరుడగిరిపతీ

పాదభ్రమకకందము
క. మానుత ఘనౌఘ తనుమా
యానత సుజనావభావరాజసుతనయా
దీనఖదపాదఖనదీ
యానవిమదజయవిభావియజదమవినయా. 849

పాదగోపనకందము
క. వెలలి యుదార మధుర దయ
నిలుపు గుహన్ దత్తినలరు నీవిడు భక్తిన్
గలిని ఘనదేహ శౌరీ
వెలిదామరయలుఁగు దనరు విభుగనిన హరీ. 850
(పైకందమునఁ బ్రథమాక్షరము మొదలుగ నక్షరము విడిచి యక్షరమును మూఁడవపాదాంతము వఱకుఁ జదివినఁ జతుర్థపాద మేర్పడును.)

పుష్పమాలికాబంధ, గోమూత్రికాబంధ, గుచ్ఛబంధ, హలబంధ, ఛత్రబంధ పంచకనిరోష్ట్యకందము
క. శ్రీనకనకనయనధన
జ్ఞానకనద్యాన సానసనకనదీనా
ధ్యాన జనన నగ నటన
స్థాన జనస్థాన హీన జనఘన హననా. 851