పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/314

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీ. పాపరాపగ జిగిబిగి పక్కి జక్కి
నెక్కు నెక్కువఠేవ సొంపెక్కు దేవ
గిబ్బ గుబ్బలి నడుదిబ్బ నుబ్బు కబ్బి
తమ్మిముద్దియ గద్దియ తాతతాత. 813

ముక్తపదగ్రస్తవిశేషాక్కిలివడిసీసము
సీ. ఘనకీర్తి జితశరద్ఘనసారఘనసార
సారకుమార కాసారసార
సారభట్యుద్ధతా శరవారవార
వారణార్తి ప్రతీకారకార
కారారిదళిత శేఖరధీర ఖరదీర
ధీర భక్త శుభదోదారదార
దారదాతిక్రూర దవచార దవచార
చారచరాపదుద్ధారధార
గీ. ధారణీధార ధారరాద్ధైర్యహార
హారనుతిపారపారమ్యదారితార
తారకాకారకారణాత్మకవిహార
హారమతదూర మారశృంగారగార. 814

యతిభేదవిభక్తియుక్త సీసద్వయావలికడిసీసము
సీ. అబ్ధి కన్యాతి భోగైక పారంగత
మాంసాశనేశ సంహారతేజ
రమ్యతరాది నారాయణ విగ్రహ
హారి వైణవకలాలాప నినద
హేవాక పాండురద్వీపమధ్యశయాన
ఋషికులవినుత వర్ధిష్ణుమహిమ
తజ్ఞత్వరహితాస్మదహన కారణనామ
నాస్తివాదజనచేతోబ్జదూర
గీ. యిరువు గనుపట్టు చలువతెమ్మెర రతీబు
దాడితత్తడి సాది కడంగరియ్య
హయసఖ యలరుమేలు మంగమ్మఱేఁడ
హెచ్చు సొన్నంపువల్వ ధరించుమేటి. 815