పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/310

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


విజయవిలాసము

37. అనుష్టుప్ శ్లోకము
సారాసారరసారాసా
రాగ హార రహాగరా
సహాయసా సాయహాసా
రరసామమసారర.
38. ఆందోళికాబంధ యుక్తానులోమ విలోమ కందము
మారామా సాదయభర
భారశరాసాజలజ సువదన నిజరసా
సారజనినదవసుజలజ
సారాశరభార భయద సామారామా.
39. భాషాశ్లేషకందము
మేలా నాయక బలిరా
యేలా చలమానగాన దేరాలివల
న్నీలాగీ తీరగునా
వేలము దయ కావగదర వేంకటరమణా.
40. ఎత్తుగీతియందలి కందము
హరినగనిలయ గిరిధరయ
సురధళన మణిమయ మకుట సురమణి మధువీ
శరణ కరివరద కువరరు
చిరతర వసన నరహరి లసిత దరనిగమా.
41. ఎత్తుగీతియందలి ఆటవెలఁది
హరి నగనిలయ గిరిధరయసుర దళన
మణిమయమకుట సురమణి మధువిశ
రణకరి వరద కువర రుచితరవస
న నరహరిలసిత దరనిగమ విహ.

(శ్రీ పూండ్ల రామకృష్ణయ్యగారి జ్ఞాపిక - పైపద్యమునందలి గర్భితమును, బంధభేదములును జేరి చౌషష్ఠి భేదములని యెఱుంగునది. మఱియు అనుష్టుప్ శ్లోకమునకు అనులోమ విలోమ కందమునకు రెండు వర్ణములును భాషాశ్లేషకందమునకు నాఱువర్ణములును నీసీసములోనివి కావని యెఱుంగునది.)