పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/309

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

30. ఎఱుకల కాంభోదిరాగదరువు-రూపకతాళము
సారాతిహార విసర చారణహరి
వారాశి నారదవర పూజితపద.
31. కాంభోదిరాగసమపదదరువు
సారస సమనేత్రయుగళ
నారదరుచి కాంతినరఘనపనిత
సారాగధీర విశద వీనతురగ
భైరవ భవజైత్రభర శుభ కరణ.
32. కన్నడరాగ సాంగత్యదరువు పదము
సారాగ్ర్యసారస సమనేత్రయుగళ
నారదరుచి కాంతి నరఘన పనిత
సారాగధీర విశద వీనతురగ
భైరవ భవజైత్ర భరశుభకరణ.
33. కొరవంజిదళ రేవగుప్తి రాగ సమపద దరువు
సారాతి హార విసర చారణహరి
సారసహిత చంద్ర శరజ జయనుత
వారాశి నారదవర పూజితపద
గౌరవకటి ఖడ్గ గరళగళ సఖ.
34. సావేరి రాగైక తాళదరువు
హరినగనిలయ గిరిధర
యసుర దళన మణిమయ మకుట
సురమణిమధు విశరణ
కరివరద సువరలసితవర.
35. బిలహరిరాగట తాళ సమపద దరువు
సారాగధీర విశదవీన తురగ
నారదరుచి కాంతి నరఘన పనిత.
36. వింశతిబంధకందం
క. సారవరహార వారా!
సారహరీనరహరి హర శరకర సారా!
గౌరధర ధీరచారా!
సారహరీ సురహరి నరసరసారభరా!