పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/311

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఆది చతుశ్చరణ గర్భితమత్తేభవిక్రీడితవృత్త తదంతర్గత షడక్షర సమవృత్తోత్తరగీతి గర్భితకంద విభాసమానసీసము


సీ. సవినయాచారవిచారతత్పర మహా
వేదాంత విద్వందితాది దేవ
సుజనవర్యామితశోభనైకఘటనా
చాతుర్యలీలాస్పదాతతాత్మ
భవన చారిప్రతిపారికాంక్షి హృద
యాబ్జాతద్విరేఫాకృతీతగాత్ర
భువనరాశీశ్వర పుత్రికాభినుత
సద్వస్తు ప్రదానోత్సవాత్యుదార
గీ. గురుతర దయాసముజ్జ్వలయ దీరికర
దారితారిహస్తివరద వారిరుహన
యనవసుఘటితాంబరధర ఘననిభతను
విభ ఫణిగిరివాసా నిత్యశుభవిలాస. 809

1. గర్భితమత్తేభవిక్రీడితవృత్తము
వినయాచారవిచారతత్పర మహావేదాంతవిద్వందితా
జనవర్యామితశోభనైకఘటనాచాతుర్యలీలాస్పదా
వనచారిప్రతిపారికాంక్షి హృదయాబ్జాతద్విరేఫాకృతీ
వనరాశీశ్వర పుత్రికాభినుత సద్వస్తు ప్రదానోత్సవా
2. గర్భితషడక్షరసమవృత్తము
వినయాచారవి | జనవర్యామిత
వనచారిప్రతి | వనరాశీశ్వర
3. గర్భితకందము
గురుతర దయాసముజ్జ్వల
యరిదరికరదారితారి హస్తివ రదవా
రిరుహనయనవ ఘటితాం
బరధర ఘననిభతనువిభ ఫణిగిరివాసా.