పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/301

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కొలువ పోరిడు మౌని చెలువలరు కడాని
చెలువ పేరెదవాని వెలయువాని
కలువగొంగకు లేని బులువగంగను జీని
వలువరింగులు పైని గలుగువాని
గీ. మొనయు వలి పిల్ల లావులా వుల్లమునకు గాని
బొల్లి నెమ్మోము దనరారు పుల్గుఱేని
పల్లటీలను పె ల్లుల్లసిల్లువాని
దాని వరదానిగని వేఱె తలఁపు మాని. 802

అద్భుతోపమ-ప్రాసభేదము
క. చీఁకటి వెన్నెల యెండయు
నేకముహూర్తమునఁ గలసి యిల వెలసె ననన్
శ్రీకాంతయుఁ గౌస్తుభమణి
యాకడ శ్రీవత్స మలరె హరి నీయెదపై. 803

క. ప్రాలంబక భాగ్రీవా
రోలంబకటాక్షయుక్సరోజగృహేశా
సాలంబకాసురాంతక
యాలంబక హేమవైజయంతీధామా. 804

శృంఖలిత వచనరగడ
శ్రీవిహార హారకీర్తి కీర్తి తాబ్జతాబ్జ పుణ్య
పుణ్యకాంతి కాంతి ధామ గోత్ర గోత్ర భూమ
భూమ హారి హారి చక్ర చక్రరాజ రాజరాజ
వీనకాండ కాండభాగ భాగమంద మందరాగ
రాగధారి ధారిదాన దానలోక లోకపాల. 805

ఆది ద్విప్రాసదళమధ్యత్రిప్రాసనియమాంత్య ద్విప్రాసదళ చరణాక్కిలివడి సీసము
సీ. పురహరాదిక సురాసుర దురాసదధరా
ధర వరామిత భరా భరణ దారి
మదవదాకృతి ముదాస్పద మదావళ రదా
గ్రద గదా భుజవదా వదజనౌఘ