పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/302

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఖల పలాశన బలాతుల బలాహకకులా
ఖిల పలాయన కలా నిల నిభాస్త్ర
భయరయానమదయాన్వయ నియామక జయా
లయ దయారస మయా శయ విలాస
గీ. హేమభూమ సముజ్జ్వల క్షేమధామ
దీన మానస కృష్ణాభి మానదాన
నక్ర విక్రమ హర కరావక్ర చక్ర
పావనావన వేంకటగ్రావ దేవ. 806

భుజంగప్రయాత స్రగ్విణీవృత్త గర్భిత దండకరూప చిత్రసీసము - యెత్తుగీతిద్వ్యక్షరి
సీ. పూతనాదాసుర భ్రాతృ సంత్రాణ సూ
ర్యప్రకాశాకృతీయప్రమేయ
శేషతల్పాకర స్ఫీత శంఖారి గాం
భీర్యవార్థీ స్థితాభీమవంద్య
దంతి రక్షావరాద్వైతమార్గప్రభా
వాత్తచిత్తాధికాయద్రిధైర్య
కంజనేత్రాశరఖ్యాత జీమూత సం
కాశవర్ణాతిగా కంబుకంఠ
గీ. మున్ను ముని మననమ్మున నెమ్మి నోమి
నెమ్మ నమ్మున నిన్ను నే నమ్మినాను
నేమమున నేమమున నెన్ను నీమనమున
మేన నున్నని నెమ్మేని మీనుమిన్న. 807

(పైపద్యమునందలి గర్భితవృత్తములు)
గర్భితభుజంగప్రయాతము
సురభ్రాతృ సంత్రాణ సూర్యప్రకాశా
కరస్ఫీత శంభారి గాంభీర్య వార్థీ
వరాద్వైతమార్గ ప్రభావాత్తచిత్తా
శరఖ్యాత జీమూత సంకాశవర్ణా.