పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/300

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీ. అందుఁబడి వారి మేనులయందుఁ గలుగు
బోయినేతల పాపము ల్బోయెఁగనుక
విధుని పదమున కరిగిన విధుని దూత
మానవులు దెచ్చి రతుల విమానచయము. 798

క. ఆదివ్యవిమానంబులఁ
గైదండలు దేవకన్యకామణు లొసఁగన్
మోదమునఁ బారిజాతపుఁ
బూదండలు దాల్చి హరినిఁ బొందిరి వారల్. 799

గీ. ప్రాణభయమ్మున నంతటి పాపకర్ము
లతులగుహ పుష్కరిణిఁ గ్రుంకి హరిఁ గలసిరి
కావలెనటంచుఁ గ్రుంకెడు ఘనుల కెపుడు
భ్రాంతమే కామితార్థవైభవము గనుట. 800

వ. అయ్యవసరంబున ——

సవ్యాపసవ్య సప్తధా వృత్యష్టదిక్పాల తద్వాహన మత్తేభపంచపాది అపూర్వప్రయోగము
మ. హరికీలిన్ శుచి వాసవుల్ రవిజుఁ గాలాగ్నిద్యువుల్ కర్బురున్
నరఖాదార్కి శిఖీంద్రు లవ్వరుణుకే నక్రవ్యభుగ్దండి బ
ర్హిరగారుల్ వలికాప్పదైత్య యమ వహ్నిస్వర్పతుల్ యక్షరై
వరపాబ్ధీశ నిశాట సౌరి జల భూవజ్రుల్ భవుంగూడి గో
హరి సారంగ సువక్ర మానవలు లా యా విద్విరూపాఢులై. 801

త్రివిధదళయుక్తప్రాససీసావకలి ప్రాససంసృష్టిసీసము — అపూర్వప్రయోగము
సీ. చలువ పుట్టువు ఱేని గెలువ పట్టగుమేని
చిలువగట్టునఁ బూని నిలుచువాని
నలువ యోపికనేని నిలువ రూపగరాని
నలువగు రూపూని యలరువాని