పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/299

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

బీభత్సరసము
ఉ. తారసమైన యంత బెడిదంబుగలో వెలిదప్పి తెప్పునన్
మోరలు బోరలల్ల చనుముక్కులు ముక్కులు చెక్కి కేలివాల్
దారులు దప్పనీకనని దారు లెఱింగి తమున్ బిరా దునే
దారులు మెచ్చ శాత్రవవిదారులునై జయమంది యున్నెడన్. 792

క. తప్పినవారలు పాఱుడు
దప్పినవారలును గ్రోలి తల్లడ పడుచున్
దప్పటడుగు లిడు చప్పుడు
తప్పుట బాగెము లటంచు దలఁపుచు మదులన్. 793

గీ.సేకరించుక తక్కిన మూకనెల్ల
మాయలెడపగల చుక్క బోయమిన్న
కొదమ సింగమ నాయక గూటికురుజ
ముచ్చుదొర కోలు సన్నాసి చిచ్చుపిడుగ. 794

క. అని యేసబాసఁ బిలుచుచు
ననికిన్ మరల బురికొల్పిన బలమ్ములు సౌ
జనమించుక నెనరించుక
గనఁ గొంచములంచు నెంచకయె పికిలితమిన్. 795

ద్విరుక్తకందము
క. తొకతొకల నుడికి మిడుగుచుఁ
దికతికలై యొండొకళ్ళు దెగుకత్తులబల్
చకచకలు నెసక మెసఁగన్
గకవికలుగ హరిబలంబు కళవళమందన్. 796

మ. శరధిధ్వానసమానమై హలహలచ్ఛబ్దంబు రోధోంతరం
బరికట్టం గరికట్టి దిట్టలయి బోయల్ దాయలై పాయక
ప్పురవీథిన్ బరవీరుల న్గదమ గుంపుల్ గూడి కైజీతముల్
దఱుమ న్బర్విడి స్వామిపుష్కరిణితీర్థంబందు వేఁ గ్రుంకినన్. 797