పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/297

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

నమ్మించి తోడుకవచ్చి లచ్చి మగనితోఁ బోరువెట్టుకొని యందఱఁ జంప నెసురుఁ బెట్టెనని మోమోటము లేక చుల్లరపు వాకువాకుల దెప్పిచెప్పి శరబడులం జేరువారును కొందఱా నాగదత్తునిం గనుంగొని “యోరి పాఱుబోయీ నీ గొనం బోరబోయె బెండు మునుఁగుట గుండు దేలుట కప్పకాటు బాపనపోటు గలదా నీవు చింబోతు గంభీరంబున గూబజంకెనలు సేయుచు నిన్నాళ్ళవలె నిన్నాళ్ళలో తెరవాటు గొట్టి పొట్టసాకుచు కక్కొనమేర నీవలె దిరుగక పరుసుబుద్ధి పొడమి కొఱవిఁదల రాచుకొనుచు వైపున నగ్గితో మిడుత యొరసిన బద్ధతి గౌరుతో దోమ ఢీకొను త్రోవ సింగంబుతో జాగిలంబు గవయుజాడ బెబ్బులితోఁ నీఁగపులి యెదిరించిన పొలుపునఁ దమ్మికంటి బలంబుతోఁ గంటుబలాదూరని యెంచక బలాదూరనిన నీనడుమంత్రపు దొరతనము నీబంటునెఱతనము హాస్యరసంబున కాస్పదంబయ్యె నీవే గెలుము పెగ్గెలు మునుపుగ వదలుము యింక నిను గొల్చిన వడిగలతనంబు దక్క” దని మిడిసిపడు మీను కరణి నీటముంచి విడిచిన సొరకాయ యెగసిన నిక్కున బిగిసి మిట్టిపడి కేరడంబులు బల్కు గారుడంబులు సాలించి మెల్లమెల్లనే యవ్వలికి వచ్చి యడిదంబులు విడిచి గరుడగంబంబుల డంబున గండారంబుల బొమ్మల రహిని మౌనుల రేవను చక్కఁగా మేనులు నిసుమంత గదలనీక నిలుచువారును కొందఱు వంకసిగలూడ మొలఁజుట్టిన దట్టులు వీడ బిళ్ళమెట్లవాళ్ళు తునకలై చీరాడసొక్కు వీడెంబు చొంగలు సెలవులపైఁ జిందులాడ మిడిగదలికను కన్నెలేళ్ళవలెఁ జెంగుచెంగున దాఁటి తమపరువులంటు వాలఁగలరే యని కిలార్చి ‘కొలిచిన కొలువులు వీట బోనిమ్మీపాటి గీముల జేరిన మేరలు దక్కు’ నని గ్రక్కున నూడనిబాడువారునునై తనబలంబు చదరంగబలమువంటి హరి చతురంగ బలంబున కూరకయెదారనం బెగ్గడిలనెగ్గి వేఁటకాండ్రు చోపుడువెట్టఁ బొదలు వెల్వడి పిట్ట లెగిరిపోవు చాడ్పున గట్టుల గుట్టల చెఱువుల కురువుల డొంకల వంకల నీరంబులఁ దీరంబులఁ గోనలఁ గానలఁ గలసినయందు కావంత వంతఁ జెందక బలవంతుండై నాగదత్తుండు దన పొత్తున హత్తి సావాసంబుచేసి సాహసంబుగఁ గొలుచు బోయజాతంపు పెద్దవాండ్రతో ‘మీరు కంటిరో కానలేదో పెక్కండ్రు జాతిబోయ లీయెడ నీలాగాయెనైన నేమాయె నామాయలింక సూడుం డీసూడు మీకు దిరుగ మీకొప్పని