పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/295

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


చెక్కులు గదిసియు ప్రక్కలు వ్రీలియు డొక్కలు చీలియు భీభత్సాద్భుతరసంబులు బెనంగొనఁ బరస్పరవిజయేచ్ఛలఁ జిక్కుదీసినటుల దాయాదుల పాళ్ళు బంచిన యుపమనురాలు వ్రీలిన హవణిక సంజవేళ జక్కవలు కవ లెడబాసిన చందంబున తెరప్రతిమలతులను కాంతలు పొలయల్కల మాఱుమొగంబులు బెట్టిన సొగసున నిరువా గిరువాగై జోడుపట్లు వీడినజాడ తోడనె నిజబలంబులఁ బద్మాక్షుండు జిఱునగవు మొగమునఁ జెంగలింప శాంతస్వాంతంబుతో దయ దైవాఱఁ గనుంగొని కాయంబుల గాయంబులు మాయంజేసి దొమ్మి కయ్యమునకు సెలవిచ్చిన మోహరమ్మగు ననిమొనలో నావేళ దగనేగుఁ బెండ్లి శృంగారరసంబు సంబరాలదినుసున దిక్కులు బిక్కటిల్ల నుల్లరపు బిరుదధ్వజపటపటల పటపటాత్కారంబులు స్యందనఘటితఘంటికాఘణఘణాత్కారంబులు మావంతుల హుంకారంబులు రథికుల సింహనాదంబులు మదావళుల ఘీంకారంబులు వాజిహేషాచమత్కారంబులు రాహుత్తుల ఝూత్కారంబులు వీరభటహంకారపూర్వక కహకహారభటివారంబులు దండిచారుల కలకలారావంబులు క్రెక్కల కైవారంబులు సింజనుల టంకారంబులు నిస్సాణంబుల ధణంధణలు ధమామీల దిందిమ్ములు విజయశంఖంబుల ఘుమంఘుమలు ఫిరంగుల ధింధిమ్ములు జబరుజంగుల ఖంగురింగులు గుంటిక్రోవుల డబ్బుడబ్బులు తుపాకీల ఫెళఫెళలు బాణముల చరచరలు లకోరీల రింగురింగులు పెట్లగ్రోవుల వరుసల ఖంగు పెఠీల్ ఢిమిరింగుకఠీల్ ఢమీల్ ఢాంగుఖణీల్ గుభుల్ చఠాల్ ఢాంఢంకరణశబ్దంబు లబ్జంబుల గర్జల దర్జించి యొక్కమొగి భూనభోంతరంబు భోరుకలంగ నక్కోలాహలంబు విని మునుపనిచేసిన వీరుల వీరరసంబు గని యిఁక నిల్వరాదని యందు నాగదత్తుండు ముందుగాఁ గొందఱు పుళిందులు దక్కఁ దక్కిన బోయలు మందిభయమంది భయానకకరుణారసంబులు కళవళమంద నదరిబెదరి కన్బెదరి యళికి బిట్టుళికి తలఁకి దెసచెడి కలగుండుబడి హల్లకల్లోలమై అతలకులతమై యట్టిట్టై యుఱ్ఱూఁత లూఁగి హఠాత్పలాయనంబుగా నెక్కడనున్నవా రక్కడనుంచి కలవస్తువులు డించి లక్షోపలక్షలు కోటానకోట్లు తండోపతండంబులు పుంఖానుపుంఖంబులు శాఖోపశాఖలు నేలయీనిననటుల మున్నీరు వెల్లివిరిసినవైఖరి పుట్టు యిసుళ్ళ కరణి కాకులజోక కొండమ్రుచ్చులచాగున గాడ్పుచేఁ బోవు చొక్కాకులరేక బుట్టివాయి వెడలు