పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/294

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

నక్కడక్కడ నాడాడ జోడులు గూడి పాచికల చొప్పున జంటకరుళ్ళపోలిక పాములదారి తాళపుఁజిప్పలభంగి శస్త్రాశస్త్రి కుంతాకుంతి దండాదండి ఖడ్గాఖడ్గి గదాగది బాహాబాహి ముష్టాముష్టి కచాకచి యోహరిసాహరిం బెనంగుచు మేనులు వంచుచుఁ దటాలున నేదుఁబందుల చాడ్పున నెఱకలు నిట్రబొడువ నొడళ్ళు ఝాడించుచు సరుచు కొసరుచుఁ దిట్టుచుఁ గొట్టుచుఁ బాయుచు డాయుచు జడియుచు నొడియుచుఁ గదలుచుఁ బొదలుచు మిడుకుచు మెడుకుచు వ్రేయుచు రోయుచు విసరుచుఁ గసరుచుఁ జిమ్ముచు రెమ్ముచుఁ బొడుచుచు విడుచుచు నఱుకుచు బెరుకుచు నాఁబోతుల కుమ్ములాట మర్యాదను బెబ్బులులు తారసించిన వరుసను లులాయంబులు తలపడిన వడువునను తగరులు సన్నలదార్కొన్నవీఁక తులువల పోట్లాట మాడ్కి రక్కాముపుంజులు కఱచి కాట్లజుట్టులు గఱచుక నారెలు డుస్సి పాఱువరుస వ్రేటులు వ్రేసిన మెరవడిని చలముఁ గలిగిన పికిలిపిట్టల కిరకిర పెక్కులొక్కని మలపము లిడుచుఁ గిలకొట్టుచు ఱెక్కలార్పుచు లవటీలఁ ద్రిప్పుచుఁ బించములు సేయుచుఁ దల లాడింపుచుఁ గటుకు గటుక్కునఁ బల్లుసోఁక బిరబిరం జుట్టుకొని వెలియైన తావులు ముడిగిన సరసుక కఱచినకాటులు విడక కాళ్ళుపట్టక పడి యెగరోజు సవతునను పిచ్చుకలు కాట్లాడి పట్లుపట్టెడి జోడున నొండొరువుల తనువులు జర్ఝరితంబులై చిఱిగి తరుణమున నరుణమున జొత్తిల్లి జొత్తుపాపల వగను పూఁచిన మోదుగునాగున రౌద్రరసము వెల్లిబర్విన యందంబున మించుచు మఱియుఁ బెక్కువిన్నాణంబులు సేయుచుఁ బక్కటెమ్ములు వమ్ముగా మోకాళ్ళ నూకుచు తలతలం దాకుచు కేలుకేలున జుట్టి యందుకొనుచు రొమ్మురొమ్మునఁ గదియించుచు భుజము భుజమున నొత్తుచు నడుగడుగున దాటింపుచు బీతిజోదులను బడాయింపుచు మదులనెదుగ రోసమ్ములఁ బెంపుచు బెదరి బెదరి కాంచుచు నలసి సొలసి యలఁతజెంది చింతజెంది బడలికనొంది వడమించి సేదగాంచి దిటముడిఁగి రుటమడిఁగి లావులు సడలుచుఁ గొంతకొంత యడలుచు మిడిగ్రుడ్లు బిరబిర ద్రిప్పుచు చక్రమ్ముల నీటున జిరజిరఁ దిరిగి దగల నెగరొప్పుచుఁ జమురు సడలిన దీపంబులకరణి తాల్చిన ప్రత్తివత్తులరూపున నలచిన నిమ్మపండ్లసూటి మధించిన రసము విధానము దారుచు చూరుచు మెడలు నలసియు తొడలు బడసియు మూపులు బగిలియు వీఁపులు నొగిలియు ముక్కులు చదిసియు