పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/292

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క. పద్దుగ వెన్నుని బలముల
కుద్దుల టేర్పడి దిటమ్ము లొద్దిక యగుటన్
గద్దింపులచేఁ జప్పుడు
విద్దెలు వినుపించు రీతి వితతము మెఱయన్. 785

అపూర్వప్రయోగము
క. ఇది మొన యిది నరు కిది పో
టిది మీ టిది చూ టిది ధుము కిదె యిదె యని తా
రుదిరిపడు బంట్లు గీటుచు
సదమదముగఁ గాలుఁ గేలు జంటఁ బెనంగన్. 786

క. హరులున్ హరులును గిరులున్
గిరులును గరులున్ గరులును గిరులున్ గిరులున్
మఱియు మఱి దుర మొనర్చిన
కరణిన్ సరిఁ బోరి పోరిగరుసు దురుసునన్. 787

నవరసోపమానయుద్ధవచనము
వ. ఆయెడ నాయెడ వయసుచాయ బోయలు చండితనంబునఁ జండింపుచు భ్రాంతం బుద్భ్రాంతం బాప్లుతం బావిష్కృతం బాహికం బవిధం బకరం బవికరంబు విశ్రుతంబు మానుషంబు నిర్మర్యాదంబు చిత్రంబు భిన్నంబు సవ్యజానువు జానువ క్షిత్తంబు ధృతంబు గుడంబంబు లంబనంబు సవ్యబాహువు వినిబాహువు త్రిబాహువు సవ్యోత్తరం బుత్తరంబు సవ్యకరంబు తుంగబాహువు ప్రదికంబు యోధికం బాపృష్ఠత ప్రహారంబు వల్గితంబు కుంచితంబు స్వస్థికంబునను ద్వాత్రింశత్పచారణ్య వ్యాపారంబుల బచారించి పరిభ్రమించి కొలిచిన బంటులవలె చొరవ గల్పించుకొని బిరుదుమాష్టీలయునికి దండ యేమరక చోరులగతి హెచ్చరిక దప్పక లోభుల కరణిఁ గేలు సడలక వసంతము లాడెడు పెండ్లికొమరుల మాడ్కి యాస నెదురెక్కి పైన జిమ్మి కోమట్ల వహిని లెక్కపెట్టక బచ్చుల సరవి సరకుఁ గొనక నిస్పృహుల విధంబునఁ దృణీకరించి మాంత్రికుల పగిది హుంకృతులు నిగుడించి విటులమేర భయంబులు విడిచి వీరావేశంబుల నట్టహాసంబులు సేసి రోసంబులఁ గోర