పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/291

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

రౌద్రరసము
క. చెఱకులఁ బన్నిదమాడిన
తెఱఁగున మీరూపు లొక్కతేప చే
నఱకుచు బేతాళున కే
డ్తెఱ నెత్తురు సాక సాక తీరున సేతున్. 779

భయానకము — ప్రాసభేదము
క. నాకౢప్తకాంచుఁ డంచును
చీకాకుఁగ రెండి మేల చెల్లాచెదరై
మూక బరతేర విసరుక
ఢాకన్ ఝాటు ధడయు ద్భడ దుముకు మొనలన్. 780

అపూర్వప్రయోగము
క. మిడుగురులు రాలఁ బొడిచిన
కడువడి దప్పించి లేదుగా యని తారా
బడుగుంబాపని బాపని
యెడతెగ నియ్యకను జుట్టి యేసలవానిన్. 781

క. కేడెము కత్తి తుపాకీ
లౌడియు విండ్లమ్ము వీటెలం గొని తొలుతన్
జోడులు దాలిచి మేనులు
జోడులు తమకన్నలేదు సూసవి కినుకన్. 782

అపూర్వప్రయోగము
క. తనువులను చెక్కు చెమరక
యని చేసిన నాగదత్తుఁ డాసేనల బే
ర్కొని తూరుచు మార్కొని భో
రన గరిడిన్ సాముచేయు రహి నెఱ వేడ్కన్. 783

అద్భుతరసము
క. మొనచేసిన చోటన ధుము
కును ధుముకును సేయు తఱిని కొంచెపు మొనయున్
మొన ధుముకు ధుముకు మొనయును
గనుపించక జేసియంత కాంతాళమునన్. 784