పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/290

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చ. అని రథమార్గమం దరిగి యావల మావులతోటఁ బశ్చిమాం
బుధిని నినుండు గ్రుంకకయ మున్నుగ డగ్గరఁ జేరి యందఱున్
గనుకని వెన్ను బొక్కసము గ్రక్కున నడ్డము దూరి జూచి మో
చినటుల రత్నకాంచనవిశేషసువస్తులు గొంచు వ్రేల్మిడిన్. 773

అపూర్వప్రయోగము
క. వెడల హరిభటులు పైకొని
కడువడి యాసొమ్ము తమవి కాన్కలిడు గతిన్
బడవైచి పోవఁగని వెం
బడి యూర్పులఁ బొడుపొడువేని వడ నడరుటయున్. 774

అపూర్వప్రయోగము
క. నడచినఁ బాఱుం డప్పుడు
కడితల యరిగెయు ధరించి కఱివేలుపు బ
ల్దడములు దను నఱికినఁ గని
కుడియెడమలఁ దగ్గి యొడ్డుకొనుచు న్బెలుచన్. 775

వీరరసము
ఉ. గొంతులు నొవ్వఁగాఁ బరవఁ గూఁతలు గూసిన బంటు లైతిరో
పంతము లేల నాయెదుట బాఱులు దీరుఁడు మైలసంతలో
గంతుల సాగ వంతయును గానఁగ నయ్యెడు లెస్సఁ గోసెఁగా
మంతరసాని బొడ్డు క్షణమాత్రములో మిము గెల్వకుండినన్. 776

అపూర్వప్రయోగము
క. ఏవాఁడు గలా డిందుల
నావడి జగమున కెదుర నగరిపుసుతుఁడై
నా వెఱవక నిలఁగలఁడే
కావున నే నిపుడ గెల్పుఁ గైకొను చరయన్. 777

ప్రాసభేదము
క. నేతును మంత్రము లందఱ
నేతును దద్రిపుల ప్రేవు లీ రణమునకున్
నేతు బ్రియంపడు పొలుపుగ
నేత్రివిధమ్ములను మీర లెనయే తనకున్. 778