పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/289

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీ. గత్తెరల నొడ్డియాణము ల్గత్తిరించి
కుంపటిసుముల సవరంపు కుప్పె లూడ్చి
కెడల యవిజూపి మెడనూలి కీలువాపి
వరుసవారల వెతలఁ బాల్పరచి రందు. 768

క. ఇరువురు మువ్వురు నలువురు
తెరువులఁ దెరువరులఁ దాము దెరువరు లగుచున్
చొరవగని నొంటిపాటున
మొఱపెట్టఁగఁ గొనిరి చేతిముడుపులు కడిమిన్. 769

సీ. నిదురించువారిలో నిదురించి నటులుండి
దొరసిన వెత్తుక జరుగువారు
మీవారు వేరె రమ్మా వెంట నన పిల్చి
పడుచుల నెగమీటి పరుచువారు
సున్నంబులోపల సొక్కుమందులు బెట్టి
కలిగిన వంకించి తలఁగువారు
వెలయాండ్రఁ దప్పు చైవులు దార్చి బంతులు
నోటిలో నిడి దోచి దాటువారు
గీ. కొంగురాలను పెడతలఁ గొట్టి కెడపి
సొమ్ము లాగించి సందడి జుణుఁగువారు
తారు దొంగలి దొంగలఁ దామె తఱిమి
పట్టు పట్టంచు నూడని బాడువారు. 770

వ. ఇట్లు తిరిగి యున్మత్తుఁడైన నాగదత్తుఁడు తత్తడి కిత్తుమొత్తంబు మిణుగుర్లఁ బోలి యంబరంబుల దంబరంబులు బంగారుసొమ్ముల సింగారంబులు చూపులయేపులు పిలుపు మెలపులు నయమ్ము లభయమ్ములు క్రొవ్వులనవ్వులు యిక్కువల మక్కువలు గచ్చులమెచ్చులు గలిగి తద్భటులంత నంతర్గతంబున. 771

క. అందులను దనివి జాలక
యందఱు నొకచోటఁ గూడి యదిరా మనకీ
సందడి జుణుఁగుల దీరునె
తుందుడుకుల సామిసొమ్ము దోఁచక యున్నన్. 772